Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Čísla účtov

Školné:

SK12 0200 0000 0025 1426 4854

Strava

SK40 0200 0000 0025 1424 4853

Zelená škola

Zelená škola

2% z dane

Prosím, venujte nám 2% z dane

Vyhľadávanie

Osobná zónaÚvod
O našej MŠ Štvorlístok  PDF  Tlač  Email

 

Materská škola s právnou subjektivitou vo Veľkom Šariši je umiestnená v strede sídliska, no napriek tomu má na školskom dvore množstvo zelene, stromov, kríkov, ktoré poskytujú hlavne v letnom období dostatok tieňa pre deti. Školský dvor ponúka zariadenia z kovového aj prírodného materiálu, ktoré spĺňa atest bezpečnosti a primeranosti pre deti predprimárneho vzdelávania. Budova je funkčná, plne rekonštruovaná z prostriedkov EÚ. Triedy sú dostatočne vybavené hračkami, hrovým materiálom aj edukačným materiálom. V prevádzke je 6 tried s osobitnými spálňami a hygienickým zariadením, plne vybavená a funkčná  telocvičňa zriadená zadaptovaním priestorov bývalých jaslí so samostatným hygienickým zariadením na otužovanie detí po cvičení, 6 samostatných šatní ku každej triede, kuchyňa hlavná, 4 pomocné kuchynky na výdaj stravy, ekonomický úsek, zborovňa, knižnica, riaditeľňa, sklady pre ŠJ, práčovňa, sušiareň, príručné sklady pre upratovačky. Hygienická úroveň je na veľmi dobrej úrovni. Estetická stránka vybavenia interiéru aj exteriéru je výborná

Dôležitou charakteristikou zariadenia je jeho lokalizácia. Názov ŠKVP „ ŠTVORLÍSTOK “ vychádza z histórie lokality, v ktorej sa materská škola nachádza. Svahy Šarišského hradného vrchu sú zaujímavou floristickou lokalitou, ktorá sa významne zapísala do histórie botaniky. V 1. pol. 19. stor. profesor prešovského kolégia – botanik Friedrich Hazslinszky tu objavil a opísal nový rastlinný druh ďatelinu šarišskú (Trifolium sarosiense). http://www.naucnechodniky.sk/?id=2&c=ch&ch=8

Jednou z mnohých hier detí na zakvitnutých lúkach v prírode je hľadanie štvorlístkov v ďateline. Štvorlístok odjakživa prinášal svojim objaviteľom pocit šťastia. Štvorlístky sa všeobecne považujú za najefektívnejší nosič šťastia, lebo je vzácne ho nájsť.

„ Šťastie “....... „ stav psychického uspokojenia a radosti z dosiahnutia cieľa v danej prítomnej chvíli, je hodnotením celej životnej činnosti a potom pocitom uspokojenia z nej. Za hľadanie vhodných prostriedkov k zaisteniu trvalého šťastia zodpovedá každý sám. V tom je obsiahnutá trvalá aktivita človeka a šťastie je odmenou za najvyššiu aktivitu ducha, je splnením úsilia osobnosti. Pojem šťastia má normatívno-hodnotový charakter. Závisí od toho, aké kritéria na svoj vlastný život si človek stanoví, ako si postaví hodnotový systém a v čom vidí ľudské poslanie.“

Hra = šťastie. Vhodným prostriedkom k zaisteniu šťastia pre deti v materskej škole je práve hra. V pedagogickom pôsobení našej materskej školy chceme obmedziť odovzdávanie hotových poznatkov deťom a všetky činnosti zamerať na podobu hier, aby mali hrový charakter a celostne rozvíjali osobnosť detí. Budeme uplatňovať princíp aktivity dieťaťa. Učiteľky budú premyslene vytvárať podmienky na účinný sebarozvoj osobnosti dieťaťa, ktorý nie je možný bez jeho vlastnej aktivity. Učiteľky sa dostanú do roly facilitátora, manažéra, poradcu, konzultanta výchovno – vzdelávacej činnosti. Na ceste dieťaťa za poznaním sa stanu jeho spoločníkmi a ochrancami  Vytvoria prostredie, v ktorom dieťa môže s pocitom bezpečia nerušene skúmať okolitý svet, objavovať vnútorné tajomstvá svojich emócií a tiež bádať v oblasti medziľudských vzťahov. Ekohrami, enviromentálnymi aktivitami utvárať emocionálne bohatý vzťah k prírode, pestovať ochranárske postoje, prebúdzať a udržiavať environmentálne cítenie na aktuálny stav prírody a životného prostredia vôbec.  Priamym pozorovaním a praktickými aktivitami /sadenie kvetov, stromčekov, čistenie studničiek, okolia rieky Torysa.../ v každom ročnom období pestovať u detí pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Aby sme deťom pomohli porozumieť sebe i ostatným, budeme využívať aj situácie ktoré sa nám okrem toho vyskytnú aj samé.

„ ŠTVORLÍSTOK “ – zameraný na šťastne prežité detstvo v materskej škole vo Veľkom Šariši. Indikátormi kvality materskej školy sú: šťastné, hrajúce sa dieťa pod odborným, profesionálnym vedením učiteľa a spokojný rodič.

 

Najnovšie články

Obľúbené články

Anketa

Ako sa Vám páči nová stránka?
 

Odkazy

Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Copyright © 2022 Materská škola Veľký Šariš. Všetky práva vyhradené. Created by Ori, s.r.o. - Optimálne riešenia internetové