Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Čísla účtov

Školné:

SK12 0200 0000 0025 1426 4854

Strava

SK40 0200 0000 0025 1424 4853

Zelená škola

Zelená škola

2% z dane

Prosím, venujte nám 2% z dane

Vyhľadávanie

Osobná zónaÚvod Koncepcia MŠ Poplatky
Poplatky  PDF  Tlač  Email

 

Výška školného k 02.09.2016

V zmysle § 28, ods.3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/20 03 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so VZN mesta Veľký Šariš č. 2/2016 zo dňa 28.04.2016

Riaditeľstvo Materskej škole vo Veľkom Šariši

oznamuje

určenie príspevku zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole mesačne na jedno dieťa s platnosťou od 02.09.2016 takto:

a) sumou 25,00 eur za dieťa do 3 rokov veku,

b) sumou 15,00 eur za dieťa nad 3 roky veku,

c) sumou 1,00 eur/deň za dieťa navštevujúce materskú školu počas letných prázdnin

 

1. Príspevok podľa písm. b) predchádzajúceho odseku je od prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky veku.

2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

d) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

Vo V. Šariši, 29.04.2016 Mgr. Vrabľová Iveta,  riad. MŠ Veľký Šariš

 

Najnovšie články

Obľúbené články

Anketa

Ako sa Vám páči nová stránka?
 

Odkazy

Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Copyright © 2022 Materská škola Veľký Šariš. Všetky práva vyhradené. Created by Ori, s.r.o. - Optimálne riešenia internetové