Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Čísla účtov

Školné:

SK12 0200 0000 0025 1426 4854

Strava

SK40 0200 0000 0025 1424 4853

Zelená škola

Zelená škola

2% z dane

Prosím, venujte nám 2% z dane

Vyhľadávanie

Osobná zónaÚvod Koncepcia MŠ Rada školy
Rada školy PDF Tlač Email

 

[ Zápisnica z volieb ]


ŠTATÚT RADY ŠKOLY PRI MŠ VEĽKÝ ŠARIŠ

Základné ustanovenie

Článok I.

Rada školy sa zriaďuje pri materskej škole Veľký Šariš.

Sídlo rady školy je zhodné so sídlom materskej školy.

 

Pôsobnosť a poslanie rady školy

Článok II.

Rada školy je ustanovená podľa § 7 zákona Slovenskej národnej rady č.542/1990 Zb. Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.51/2000 Z.z. o školskej samospráve s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy a detí v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

 

Činnosť rady školy

Článok III.

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

Rada školy:

 • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy
 • navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy
 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a ku skutočnostiam uvedeným v §3 ods.7 zákona SNR č.542/1990 Zb. a to najmä:
 1. K návrhu na počty prijímaných detí

 2. K návrhu na úpravu v učebných plánoch

 3. K informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

 4. K správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy

 5. K návrhu rozpočtu

 6. K návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy

 7. K správe o výsledkoch hospodárenia školy

Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa

 • posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných kandidátov tajným hlasovaním
 • odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy, zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy , podpísaný predsedom rady školy.

 

Zloženie a spôsob voľby členov rady školy

Článok IV.

Rada školy má 7 členov.

Členmi rady školy sú :

 • dvaja zvolení zástupcovia rodičov
 • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
 • jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
 • dvaja delegovaní zástupcovia obecného zastupiteľstva

 

Spôsob voľby členov rady škol

Článok V.

Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov detí navštevujúcich školu.

Voľba zástupcu pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

Voľba zástupcu nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie.

Členom rady školy môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobila na právne úkony a je bezúhonná.

 

Členstvo v rade školy zaniká

 • uplynutím funkčného obdobia
 • odstúpením
 • odvolaní, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy
 • úmrtím

 

Pravidlá rokovania rady školy

Článok VI.

Rada školy na svojom prvom zasadaní zvolí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.

Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.

Predsedu rady školy rada odvolá ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak o to sám požiada.

Predsedu rady školy môže rada školy odvolať , ak nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov, ak koná v rozpore s ustanoveniami zákona SNR č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov alebo štatútom rady školy.

Rada školy je uznášania schopná ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

Rada školy sa schádza podľa potreby , najmenej však trikrát ročne.

Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

 

Práva a povinnosti členov rady školy

Článok VII.

Člen má právo:

 • voliť a byť volený
 • navrhovať kandidáta na funkciu predsedu rady školy
 • byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k ním vyjadrovať
 • hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy
 • predkladať na rokovania rade školy vlastné námety prípadne materiály

Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Povinnosti predsedu rady školy

Článok VIII.

Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

Za predsedu rady školy môže byť zvolená osoba ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy na schválenie.

Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy .

Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ, alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí radu školy zvolá a riadi ju podpredseda.

Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

 

Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31.marca.

Výročná správa obsahuje:

 • prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy
 • zmeny a nové zloženie rady školy
 • ďalšie údaje určené radou školy

Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy. Jeden výtlačok výročnej správy sa zverejňuje na výveske obecného úradu.

 

Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

Článok IX.

Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

Riaditeľ rady školy v súlade s plánom zasadnutí predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

 

Záverečné ustanovenia

Hospodárenie rady školy

Článok X.

Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel v súlade s osobitnými predpismi.

Rada školy nemá vlastný majetok.

 

Článok XI.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy a od tohto dňa nadobudol účinnosť.

 

Vo Veľkom Šariši Dátum schválenia: 23.02.2011

Podpis predsedu rady školy

 

Najnovšie články

Obľúbené články

Anketa

Ako sa Vám páči nová stránka?
 

Odkazy

Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Copyright © 2022 Materská škola Veľký Šariš. Všetky práva vyhradené. Created by Ori, s.r.o. - Optimálne riešenia internetové