Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Čísla účtov

Školné:

SK12 0200 0000 0025 1426 4854

Strava

SK40 0200 0000 0025 1424 4853

Zelená škola

Zelená škola

2% z dane

Prosím, venujte nám 2% z dane

Vyhľadávanie

Osobná zónaÚvod Koncepcia MŠ Školský poriadok
Školský poriadok PDF Tlač Email

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole, novely  Zákonníka práce , Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných pracovníkov škôl a školských zariadení, zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 596/2004 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy – Veľký Šariš.

Dodržiavanie Školského poriadku je záväzné pre zamestnancov MŠ a rodičov, s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku školy.

 

 

I.  CHARAKTERISTIKA MŠ

 

Zriaďovateľom Materskej školy vo Veľkom Šariši je mesto Veľký Šariš. Materská škola má od roku 2003 právnu subjektivitu. Materská škola je od 1.09.2013 - 7 – triedna, poskytuje predprimárne vzdelanie s celodennou výchovou a vzdelávaním deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Materská škola sa nachádza v účelovej budove na ulici A. Sládkoviča 10 vo Veľkom Šariši.

Na prízemí sú umiestnené 3 triedy.

Dve triedy sú v hlavnom pavilóne, jedna trieda a telocvičňa sa nachádza v opačnej  časti budovy.

Ku každej triede patrí aj príslušné hygienické zariadenie.

Na poschodí sú umiestnené 4 triedy.

Dve triedy sú v hlavnom pavilóne, dve triedy sa nachádzajú v opačnej zrekonštruovanej časti budovy.

Tu tiež ku každej triede patrí aj príslušné hygienické zariadenie.

V ostatných častiach budovy sa nachádza:  kuchyňa, šatne detí, skladové priestory, hygienické zariadenia.

 

Predprimárne vzdelávanie v MŠ Veľký Šariš sa uskutočňuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCD0, ktorý je najvyšším kurikulárnym dokumentom. Podporuje celostný prístup pri rozvíjaní kognitívnych a nonkognitívnych spôsobilostí detí na danej úrovni vzdelávania. Predstavuje východisko pre vytvorenie školského vzdelávacieho programu „Štvorlístok“, ktorý je špecifický pre obsah výchovy a vzdelávania v materskej škole Veľký Šariš. Školský vzdelávací program materskej školy „ŠTVORLÍSTOK“ poskytuje predprimárne vzdelávanie , ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu predprimárneho vzdelávania. Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ  pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v predškolskom veku, rozvíja sociálno-emocionálnu, kognitívnu a perceptuálno-motorickú oblasť osobnosti dieťaťa s rešpektovaním jeho vekových a individuálnych osobitostí. Rešpektujú sa zásady humanizácie a demokratizácie. V záujme aktívnej ochrany detí sú učiteľky povinné zabezpečiť dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa v školách a školských zariadeniach, realizovať úlohy Národného programu boja proti drogám. Materská škola na žiadosť zákonných zástupcov poskytuje odborné konzultácie o výchove dieťaťa, ktoré do MŠ dochádza.

 

Denný poriadok

Denné činnosti sú usporiadané tak, aby sa život detí v MŠ stal zaujímavý a príťažlivý. Zohľadňuje vývinové potreby psychohygieny, biorytmu a individuálneho tempa detí. V jednotlivých organizačných formách sa striedajú pohybové, intelektové, pracovné a estetické činnosti, v ktorých si osvojujú návyky, vedomosti, zručnosti, schopnosti a rovnocenne rozvíjajú všetky stránky osobnosti dieťaťa.

 

 

II.                PREVÁDZKA MŠ

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.00h. do 17.00 h.

 

Riaditeľka  MŠ :    Mgr. Vrabľová Iveta

Zástupkyňa MŠ :    Malajterová Ema

Konzultačné hodiny:  denne : od 10.00 do 12.00 hod.

 

Vedúca  ŠJ : Szabóová Katarína

 

Konzultačné hodiny :  pondelok : od 9.00 do 15.00

 

Prevádzka MŠ bola prerokovaná a schválená na prvej schôdzi rodičov a zároveň schválená zriaďovateľom. V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ spravidla prerušená z hygienických dôvodov na štyri týždne. V tomto čase čerpajú zamestnanci dovolenku. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ spravidla jeden mesiac vopred.

V rámci jarných a jesenných prázdnin v ZŠ bude prevádzka zatvorená, keď klesne počet detí v celej MŠ pod 10.

 

 

III.  PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKY DIEŤATA DO MATERSKEJ

ŠKOLY

1. Zápis  a  prijatie detí do materskej školy

Deti do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka v mesiaci marec alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita predškolského zariadenia.

Pri prijímaní detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľka MŠ Veľký Šariš najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka na hlavnom vchode budovy materskej školy  miesto a čas podania prihlášky, počet detí, ktoré môžu byť prijaté a kritéria prijímania. Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.

Prihlášku si rodič vyzdvihne u riaditeľa materskej školy. Po jej vyplnení k nej rodič prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a osobne donesie s prítomnosťou svojho dieťaťa do MŠ.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľovi materskej školy spravidla do 30. apríla. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa základnej školy nedostal, upozorní riaditeľa materskej školy na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v materskej škole.

Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou  a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácii dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorí vo svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roku dostane rodič najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roku. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania prihlášky.

K prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľom materskej školy. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy /na dohodnutý čas/alebo o ukončení tejto dochádzky.

 

2.   Adaptačný proces

 

Riaditeľka školy určuje, po prerokovaní so zákonným zástupcom, zaradenie dieťaťa do triedy a dĺžku adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa, ktorý je zameraný na postupnú socializáciu a diagnostikovanie. Riaditeľka rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 

3. Dochádzka detí do materskej školy

Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.15 h. a prevezme ho spravidla po 15.00 h. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s riaditeľom alebo triednym učiteľom materskej školy.

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných detí /napr. aby neobmedzil pobyt detí vonku a pod./.

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec pri rannom filtri odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.

Neprítomnosť dieťaťa  a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8.00 hod v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.

Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane poruší vnútorný poriadok materskej školy, riaditeľ po predchádzajúcom písomnom upozornení  rodiča môže rozhodnúť  o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia. Pri neprevzatí dieťaťa rodičom od 17.00 hod. do 18.00 bude učiteľka čakať s dieťaťom v MŠ, po 18.00 hod. bude kontaktovať políciu vo Veľkom Šariši.

Úsporný režim chodu materskej školy sa bude realizovať pri nižšom počte detí pre chorobnosť, keď v rámci úspory energií sa budú deti deliť do jedného bloku MŠ.

 

4. Úhrada poplatkov za dochádzku

 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa najviac sumou neprevyšujúcou 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu - § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy vo Veľkom Šariši v zmysle §28 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so VZN 2014 Mesta Veľký Šariš  je 13 €/mesiac/ pre deti nad 3 roky veku a 17 €/mesiac/ pre deti do 3 rokov veku.

Tento príspevok zákonný zástupca dieťaťa hradí vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostným prevodom na príjmový účet č.:  2514264854/0200

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov

preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola

prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými

závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť

určeného príspevku – 1€/deň.

 

Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje. V prípade, že sa rodič nachádza v hmotnej núdzi, môže požiadať o dotáciu na stravu podľa zákona č. 599/ 2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 1. IV. VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY

 

1. Organizácia tried ,vekové zloženie detí a počet detí v triedach

 

Poschodie:             I. trieda:     4  –  5 ročné  detí

II. trieda :    5 –   6 ročné  detí

VI. trieda :     2  –  3 ročné  detí

VII. trieda :     3  –  6 ročné  deti

 

Prízemie :          III. trieda :       5 - 6 ročné –  detí

IV. trieda :      3  - 4 ročné –  detí

V. trieda :       3 – 6  ročné –  detí

 

Pri umiestňovaní detí do tried sa rešpektuje rodová rovnosť.

 

2. Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí do tried

V čase od 6.00 h. do 7.00 h. sa deti schádzajú v 6. triede. Rozchádzajú sa od 16.00 h. do 17.00h. tiež v 6. triede .

Rozpis zmien učiteliek a triedy, kde rodičia vodia a vyberajú svoje deti je zverejnený na orientačnej tabuli.

Učiteľka, ktorá má službu v zbernej triede zodpovedá za vedenie zošita: Ranný filter. Do zošita sa zapisuje menom učiteľka, ktorá deti odovzdáva a preberá. Zapisuje zdravotný stav detí. Po ukončení zberu značia učiteľky chorobnosť a zmeny prejavov u detí pri prijímaní od rodičov do tohto zošita.

Školníčka pomáha pri obliekaní detí  4. triedy, upratovačka pri obliekaní 6 ..triedy.

 

 

3. Preberanie detí

 

Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi alebo inej splnomocnenej osobe. Odovzdávanie alebo preberanie dieťaťa sa uskutočňuje pri dverách príslušnej triedy. Ak rodič pošle dieťa iba za dvere hlavného vchodu alebo ho ponechá v šatni bez odovzdania učiteľovi, rodič hrubo porušil školský poriadok.

 

Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže rodič písomne splnomocniť aj inú osobu. Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže rodič písomne splnomocniť aj svoje neplnoleté dieťa, nie však mladšie ako sedem rokov. Písomné splnomocnenie odovzdá učiteľke k dátumu , v ktorom ho má vyhotovený na matrike MsÚ a to platí na celú dochádzku dieťaťa do MŠ, kým ho rodič nepozastaví. Vzhľadom  na lokalitu MŠ, riaditeľka žiada takéto splnomocnenie overiť notárom, ak je dieťa mladšie ako osemnásť rokov. Bez splnomocnenia dieťa inej mladšej osobe nevydáme.

MŠ sa zatvára o  17.OO Ak si rodič do uvedeného času dieťa neprevezme, učiteľka upozorní rodiča telefonicky. Neskorý príchod rodiča je písomne evidovaný. Ak sa u toho istého rodiča opakuje neskoré preberanie dieťaťa, riaditeľ rieši danú situáciu pohovorom s  rodičom. Žiadame rodičov, aby stanovený čas dodržiavali.

Takisto prosíme, aby rodičia priviezli deti ráno najneskôr do 8.15 h.

4. Organizácia v šatni

 

Do vestibulu a jednotlivých tried majú prístup rodičia, ktorí po vstupe do budovy MŠ používajú ochrannú obuv /návleky/. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia, v spolupráci s učiteľkou, deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok, estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľka, za hygienu upratovačka a školníčka. V prípade, že je učiteľka sama (druhá učiteľka nie je prítomná ), pomáhajú jej školníčka alebo upratovačka (aby sa deti, ktoré sú oblečené nespotili).Rodičia udržiavajú šatníkové skrinky detí v úplnom poriadku. Do šatníkových skriniek rodičia ukladajú šaty na prezlečenie a spodné prádlo  pre prípad potreby /dieťa sa pociká, spotí/. Drahé hračky a iné veci v skrinkách rodičia nenechávajú. Na konci školského roka, v mesiaci jún, rodičia skrinku uvoľnia.

Do MŠ deti nenosia cenné veci, hračky, peniaze. Za prinesené veci MŠ nenesie zodpovednosť.

5. Organizácia v umyvárni

Všetky triedy majú svoju vlastnú umyváreň. Každé dieťa má vlastný hrebeň a uterák, ktoré sú uložené v skrinke označenej svojou značkou. Za pravidelnú výmenu uterákov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá prevádzková pracovníčka.

Deti sa v umyvárni zdržujú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, ktorá s deťmi pracuje.

6. Organizácia v jedálni

 

Jedlo sa deťom podáva v triedach. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca ŠJ . Vedúca ŠJ zabezpečuje pitný režim. Za organizáciu a výchovný proces pri stolovaní  zodpovedajú  učiteľky daných tried. Dochádzku  pre zistenie počtu stravníkov zapisujú triedne učiteľky do 8.20 hod.

Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania v maximálnej miere, pri tom uplatňujú  individuálny prístup k deťom. Učiteľky citlivo motivujú aj tie deti, ktoré majú v dôsledku nechutenstva tendencie vyhnúť sa mu. Učiteľka postupne utvára pozitívny vzťah k jedlu  vo všeobecnosti. Počas jedla učiteľka nenásilne usmerňuje . Podľa želania rodičov 2-ročné deti dokrmuje. Nenúti ich jesť.

 

Deti VI.,IV. a V. triedy používajú pri jedle lyžicu, deti I.,II., III.. triedy používajú pri jedle celý príbor, deti VII. triedy používajú pri jedle postupne najprv vidličku a neskôr celý príbor.

 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z./odst.4 paragraf 140,141/ o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vedúca ŠJ v spolupráci s riaditeľkou MŠ zabezpečuje:

 

a)   zostavovanie denného poriadku MŠ tak, aby stabilný čas na jedlo a oddych

zodpovedali    fyziologickým potrebám detí

b)   v čase stolovania vykonávanie pedagogického dozoru nad deťmi zabezpečuje učiteľka

Rozdeľovanie a roznášanie stravy je v súlade s pracovnými náplňami zamestnancov

MŠ a ŠJ.

c)                  v rámci činnosti a prevádzky stravovacieho zariadenia zabezpečujeme:

prihlasovanie a odhlasovanie odberu jedla a nápojov, zabezpečujeme pedagogický dozor nad deťmi počas vydaja a konzumácie jedál, dodržiavame časový harmonogram výdaja jedál a nápojov, stravujeme deti a zamestnancov škôl a školských zariadení, podávame školský mliečny program podľa osobitného predpisu.

d) skvalitňuje estetiku a kultúru stolovania

Uplatňuje  program ozdravovania výživy detí v zmysle Národného programu zdravia.

Pri výrobe pokrmov a jedál sa vedúca ŠJ musí riadiť:

 

a) odporúčanými výživovými dávkami potravín

b) materiálovými spotrebnými normami

c) receptúrami, s ktorými súhlasí štátny lekár

 

Výrobu jedál zabezpečuje na základe vopred zostaveného jedálneho lístka, ktorý musí spĺňať požiadavky zdravej výživy.

Jedálny lístok vedúca ŠJ zostavuje tak, že v ňom uvádza vopred druh denného jedla, hmotnosť hotovej porcie. Jedálny lístok musí byť vyvesený na viditeľnom mieste. Počas choroby a neprítomnosti dieťaťa v MŠ môže rodič dieťa z odberu stravy odhlásiť.

 

Úhrada nákladov za stravu sa vykonáva mesačne vopred do 20. dňa v mesiaci bezhotovostným prevodom na stravný účet č.: 2514244853/0200. Stravná jednotka je určená VZN 2014 mesta Veľký Šariš:  1,12€ / deň0,10 € / za vydaný obed na úhradu režijných nákladov – spolu 1,22 €/deň.

Vyúčtovanie: vedúca ŠJ vracia preplatky za školský rok 2012/2013 do 15.09.2015 na jednotlivé účty stravníkov.

Odhlasovanie zo stravy sa vykonáva

a) do zošita určeného na odhlasovanie /pred dverami kuchyne/

b) v ten deň do 8.00 hod telefonicky : t.č. +421944725536

c) osobne v kuchyni

d) osobne u vedúcej ŠJ

 

Strava sa podáva stravníkom, ktorí sa vopred preukážu zaplatenými nákladmi na stravovanie.

Možnosť stravovania: a/ celý deň /desiata, obed, olovrant/

b/  pol deň /desiata, obed/olovrant sa písomne odhlási

c/  pol deň /obed, olovrant/ desiata sa písomne odhlási

V mesiaci november budú mať k dispozícii všetci rodičia ochutnávku všetkých pomazánok, ktoré sa budú vyskytovať v jedálnom lístku počas celého školského roka.

 

Ak rodič žiada, aby sa dieťaťu nepodávala určitá potravina, rodič musí postupovať nasledovne:

-   odovzdá triednej učiteľke a vedúcej ŠJ 2-krát písomnú žiadosť, kde uvedie na ktorú potravinu je dieťa alergické alebo z akého dôvodu dieťaťu nemá byť určitá potravina podávaná.

-     v prípade alergie priloží rodič k žiadosti i stanovisko odborného lekára

 

Donáška stravy pre alergikov:

-     od 6.00 do 8.00 hod. odložené v prenosnej chladničke z domu v triede

-  ráno do 8.00 hod. uložené v chladničke na 1. polici v čistých a sterilizovaných nádobách, za čo zodpovedá rodič

-    ohrev doneseného jedla vykonáva hlavná kuchárka v mikrovlnnej rúre.

 

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa stravovania v školskej jedálni sú uvedené v Prevádzkovom poriadku ŠJ pri MŠ vo Veľkom Šariši.

 

7. Pobyt detí vonku

Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizačnú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky MŠ.

 

Pri vychádzke:

 

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov. Deti používajú reflexné vesty pri vzdialenejších vychádzkach , pri prechodoch cez cestu. Prenosnú lekárničku nosia učiteľky na každú vychádzku, na každý pobyt vonku a výlety.

 

Odchod i pobyt vonku je učiteľka povinná organizačne zabezpečiť tak, aby mala prehľad o každom dieťati.

 

Pri prechádzaní cez vozovku, kde je svetelná signalizácia riadi sa pravidlom ľavej ruky /obzrie sa vľavo a potom vpravo/. Ak je cesta voľná /signalizácia/ postaví sa uprostred vozovky so zdvihnutým terčom a zaisťuje bezpečnosť detí. Pred prechádzaním musí mať prvá dvojica detí vopred určené miesto tak, aby deti neostali stáť na vozovke, ale pomaly, rovnomerne a bezpečne prechádzali na chodník. Učiteľka opustí vozovku za posledným dieťaťom.

 

Pobyt vonku učiteľky zamerajú na rozvíjanie kognitívnych aj nonkognitívnych procesov, telovýchovné činnosti a  otužovanie organizmu. Pobyt vonku učiteľky neskracujú a realizujú ho pravidelne, dodržiavajú správnu metodiku - pozorovanie, organizovaná činnosť a spontánne pohybové činnosti.

 

Ak učiteľky počas pobytu vonku využívanú preliezačky na hry, bezpečnosť detí musí byť zaistená učiteľkou, ktorá vykonáva bezprostredný dozor pri preliezačkách a šmýkačkách.

Pri pobyte vonku je učiteľka povinná vopred prešetriť bezpečnosť prostredia a dbať, aby sa deti hrali v prostredí, kde deťom nehrozí úraz.

 

Pri presune detí na akcie, výlety, plavecký, ŠvP zaisťuje učiteľka bezpečnosť detí nasledovne:

Do autobusu nastupuje učiteľka prvá a usádza detí do sedadiel tak, že deti sedia po dvoch  a chrbát majú opretý o sedadlo.

Druhá učiteľka pomáha deťom pri nastupovaní do autobusu.

Do autobusu nastupuje učiteľka posledná, ktorá zaisťovala bezpečnosť detí nastúpených pri autobuse.

Pri vystupovaní vystúpi učiteľka z autobusu prvá a zoraďuje deti, druhá pomáha deťom pri vystupovaní a z autobusu odchádza posledná učiteľka.

Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Takisto rodič podpíše informačný súhlas.

 

8. Organizácia na schodoch

 

Z hľadiska bezpečnosti detí, sú schody označené čierno – žltými pruhmi. Schádzanie a vychádzanie detí po schodoch zabezpečuje učiteľka  tak, že vždy jedna učiteľka schádza alebo vychádza po schodoch prvá a druhá učiteľka za posledným dieťaťom. Deti schádzajú a vychádzajú po schodoch po jednom za sebou a pridŕžajú sa zábradlia.

9. Organizácia v spálni

Pred spaním si deti umývajú ruky, ústa, prezlečú sa do pyžama a deti II.,III.,V. a VI triedy si umývajú zuby kefkou so zubnou pastou. Výmena pyžama je po týždni. Učiteľka zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.

Učiteľky vedú postupne deti k osvojovaniu si sebaobslužných návykov.

 1. V. STAROSTLIVOSŤ O HYGIENU, ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ DETÍ

 

 

Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkový zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

 

 1. 1. Činnosti zabezpečujúce životosprávu

 

Osobná hygiena

Učiteľka poskytuje deťom možnosť používať WC podľa vlastnej potreby. Postupne               s pomocou dospelých sa deti učia umývať si ruky mydlom , utierať ruky  a tvár dosucha,  česať sa pri zrkadle , používať vreckovku.

Deti II., III., V. a VI. triedy sa učia čistiť si zuby po obede.( veku primerane )

Osobná hygiena sa uskutočňuje pred každým jedlom , pred spánkom a po určitej skupinovej činnosti /pracovná a výtvarná činnosť./

Učiteľka má prehľad o každom dieťati.

Deti nezostávajú na WC a v umyvárňach samé.

 

Časové zadelenie podávania stravy:

 

IV.,VI.a VII. trieda                V.a I.. trieda                II. a III. trieda

Desiata                 8.50 h. -   9.10 h.                8.50 h. –  9.10 h.            8.50 h. -   9.10 h.

Obed                  11.10 h. - 11.35 h.              11.15 h. - 11.40 h.          11.20 h. - 11.45 h.

Olovrant             14.30 h. - 14.50 h.              14.30 h. - 14.50 h.          14.30 h. - 14.50 h.

 

Časový interval prihliada na zachovanie 2 a pol až 3 hodiny intervalu medzi dvomi jedlami desiata – obed, obed – olovrant.

Učiteľka umožňuje deťom samostatne jesť a piť a v prípade potreby učí dieťa požiadať o jedlo a pitie .

Deti postupne dodržiavajú primeranú čistotu pri  stolovaní a pomáhajú pri odkladaní.

 

Odpoludňajší odpočinok

 

Časový rozpis :

 

IV. a VI.  trieda                             od 12.00 h.  - 14.30 h.

V. a VII.  trieda                            od 12.10 h. – 14.30 h.

I.  trieda                             od 12.20 h.  - 14.20 h.

ÍI.  trieda                             od 12.45 h. – 14.20 h.

III.  trieda                             od 12.45 h.  - 14.20 h.

 

Na začiatku školského roka spia deti 5-6 ročné 1 alebo 1  ½  hodiny. Postupne učitelia odpočinok skracujú až na 30 minút /nie však menej/. V prípade, že väčšine detí sa chce spať dlhšie môže aj v tejto vekovej kategórii trvať odpočinok dlhšie.

V čase odpoludňajšieho spánku školníčka a upratovačka vykonáva práce podľa náplne práce .

 

Vstávanie detí – učiteľky  pre deti  po spánku zaraďujú pohybové a relaxačné   chvíľky .

Učiteľky sa pri vstávaní venujú deťom, vykonávajú dohľad nad deti na WC a v umyvárni.

V čase olovrantu upratovačka upratuje ležadlá v každej triede. O 16.00 h. končí výchovno-vzdelávacia činnosť učiteliek. Učiteľky odovzdávajú deti do zbernej triedy.

Prevádzka materskej školy sa končí o 17.00 hod.

 

Učiteľky riadia výchovno – vzdelávacie činnosti v priebehu celého dňa tak, aby predišli úrazom podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

 • Prvá pomoc dieťaťu sa poskytuje ihneď na mieste úrazu, pričom sa čo najskôr zabezpečí poskytnutie lekárskeho ošetrenia. Učiteľka je povinná uskutočniť písomný záznam o školskom úraze dieťaťa, aj drobnom úraze dieťaťa. Ďalej informovať rodičov dieťaťa ako došlo k úrazu, k poraneniu a o lekárskej správe .Záznam spolu s bodovým ohodnotením predloží riaditeľka na MÚ na úhradu bolestného.

 

 • Prostredie v predškolskom zariadení musí byť upravené tak, aby deti neprišli do styku s predmetmi, s ktorými by sa mohli poraniť.

 

 • V miestnostiach, v ktorých sa deti zdržujú, musia byť výhrevné telesá ústredného kúrenia, alebo iné tepelné zdroje, opatrené ochranným krytom. Lieky, čistiace a dezinfekčné prostriedky, ostré predmety musia byť uložené tak, aby k nim deti nemali prístup v lekárničkách.

 

 • V zamestnaniach  a činnostiach, kde deti pracujú s náčiním, náradím venuje učiteľka zvýšenú pozornosť deťom a má prehľad o všetkých deťoch. Podobne pri cvičení na náradí a s náčiním v triede, v telocvični  a mimo nej. Ak deti pracujú s nožnicami, učiteľka od detí neodchádza.

 

 • Skrinku prvej pomoci, jej obsah určuje a kontroluje učiteľka, ktorú poverí riaditeľka.

 

 • Učiteľky nikdy nenechávajú deti bez dozoru, počas celej pracovnej doby sa im maximálne venujú. Ak učiteľka potrebuje neodkladne  odísť, musí požiadať druhú učiteľku, aby jej na tento nevyhnutný čas prevzala deti a zároveň i zodpovednosť za ich bezpečnosť.

 

 • Hračky a predmety v triede sú učiteľky povinné udržiavať v dobrom stave - musia spĺňať bezpečnostné hľadisko. Menšie opravy uskutočňuje učiteľka za pomoci detí, prípadne požiada o pomoc rodičov.

 

Organizácia  krúžkov:

 

Oboznamovanie s anglickým jazykom prebieha 2-krát v týždni v pondelok a v stredu pred spánkom detí o 12.30 hod. Určená miestnosť je telocvičňa. Krúžok vedie externá lektorka vzdelávacej ustanovizne EDESTA. Úhrady nákladov znáša zákonný zástupca.

 

 

Tanečný krúžok EBONÍČEK prebieha 1- krát v týždni v utorok v popoludňajších hodinách od 15,00 hod. a 15,45 hod. Určená miestnosť je telocvičňa . Krúžok vedie lektorka EBONY. Úhrady nákladov znáša zákonný zástupca.

 

 

Tanečný krúžok ZUŠ prebieha 1- krát v týždni vo štvrtok v popoludňajších hodinách od 15,00 hod. a 15,45 hod. Určená miestnosť je telocvičňa . Krúžok vedie lektorka ZUŠ. Úhrady nákladov znáša zákonný zástupca.

 

Ochrana zdravia

Zamestnanci školy sú povinní :

- dodržiavať predpisy požiarnej ochrany, požiarneho poriadku a požiarno – poplachových  smerníc

- dbať na dostatočné osvetlenie miestností a ich vetranie

- pri práci v živom kútiku, pri maľovaní, modelovaní a iných činnostiach dbať o to, aby

podlaha miestnosti bola suchá

 

V priestoroch školy, do ktorých majú prístup deti, sa zakazuje fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné toxické látky. Zamestnanci a rodičia sú povinní dodržiavať zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 126/ 2006 o verejnom zdravotníctve.

 

1/ V zariadeniach pre deti a mládež predškolského veku možno umiestniť len dieťa, ktoré:

a)    je zdravotne spôsobilé

b)   neprejavuje príznaky akútneho ochorenia

c)   nemá nariadené karanténne opatrenie

2/ Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 1 písm. a) vydá zákonnému zástupcovi ošetrujúci lekár.

Skutočnosti uvedené v odseku 1 písm. b) a c) potvrdzuje v písomnom vyhlásení zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako tri dni.

3/ ak učiteľka počas dňa zistí, že dieťa prejavilo známky akútneho ochorenia, je povinná zabezpečiť nad ním dohľad a bez meškania informovať zákonného zástupcu.

 

 

Odpadkové koše sú určené na odpad papiera.  Používanie detských WC rodičmi je z hygienických dôvodov neprípustné.  Rodič môže použiť WC pre dospelých zamestnancov školy.

 

Pitný režim

Pitný režim zabezpečuje ZŠS:

a)                  príprava a hygiena spojená s pitným režimom

b)                  zabezpečuje dostatočné množstvo tekutín pre každé dieťa v priebehu celého dňa.

 

Nákup ovocných sirupov a čajov zabezpečuje ZŠS

 

Dentálna výchova.

 

a) účasťou stomatológa, ktorý deťom v II., III., I. triede uskutoční praktickú ukážku s poučením prečo a ako správne postupovať pri umývaní zubov

b) učiteľky vedú deti v hore uvedených triedach k pravidelnému umývaniu zubov po obede

c) rodič je povinný pre dieťa zabezpečiť pohár, zubnú kefku a zubnú pastu. Rodič zabezpečí výmenu pohára a kefky aspoň každé 3 mesiace.

d) umývanie pohára zabezpečuje 1krát do mesiaca školníčka

Letný režim

 

Rodič je povinný pre  svoje dieťa zabezpečiť šiltovku na pobyt vonku, vychádzku, výlet.

Pitný režim zabezpečuje školská jedáleň /príprava a hygiena/. Finančné náklady na zabezpečenie pitného režimu znáša ŠJ.

Učiteľky sú povinné zabezpečiť dostatočné množstvo tekutín na pobyt vonku, vychádzku a výlet.

Ak hrozí deťom prehriatie od slnečného žiarenia, učiteľka pobyt vonku skracuje do 11.00 h. V čase od 11.00 h.  do 14.00 h. sa pobyt vonku neuskutočňuje.

 

 

Zimný režim

 

Deti chodia na pobyt vonku za každého počasia, iba keď je silný vietor, dážď, hmla, mráz nad - 100C von nechodia.

 

Starostlivosť o bielizeň

 

Za údržbu, čistotu , uskladnenie, výmenu uterákov, hrebeňov, posteľnej bielizne, zodpovedá školníčka a upratovačka. Uteráky vymieňa pre každé prítomné dieťa týždenne. V prípade potreby zabezpečuje výmenu aj častejšie. Pranie uterákov a  posteľnej bielizne zabezpečuje upratovačka praním v práčke v škole. Posteľnú bielizeň vymieňajú mesačne.

Umývanie hrebeňov dezinfekčným prostriedkom zabezpečuje školníčka 1-krát za týždeň v prípade potreby aj častejšie. Výmenu návlekov, ich pranie v práčke zabezpečuje školníčka 1-krát týždenne.

 

Spolupráca s rodinou

 

Informácie o deťoch poskytujú učiteľky bez prítomnosti dieťaťa. Stretnutie s rodičmi si dohodnú mimo čas priamej práce s deťmi. O toto stretnutie môže požiadať rodič učiteľku, v prípade nutnosti aj učiteľka rodiča.

 

Drobné oznamy sú možné aj pri odovzdávaní alebo preberaní dieťaťa /napr. pôjde domov cez obed, prídu pre neho starí rodičia, zavolajte mi, ak mu nebude dobre, večer vracalo a pod./. Učiteľky sú povinné venovať sa deťom v triede, preto dlhšie rozhovory v tomto čase nie sú možné /z hľadiska vzdelávania, výchovy a bezpečnosti detí/.

 

Na žiadosť rodičov poskytujú učiteľky aj odborné konzultácie týkajúce sa výchovy detí /takisto aj riaditeľka školy/.

 

Ak majú rodičia otázky, prípadne výhrady k výchovným metódam, môžu sa obrátiť na triednu učiteľku alebo riaditeľku   školy.

Častejšie konzultácie sú potrebné počas adaptačného obdobia. Učiteľky sa snažia zabezpečiť pocit istoty pre každé dieťa, preto obojstranné informácie v tomto období sú veľmi potrebné.

Častejšie konzultácie sú potrebné aj pri deťoch s poruchami správania, prípadne s odloženou školskou dochádzkou.

Informácie na nástenkách okrem Vnútorného poriadku školy, prac. dobe a ostatných trvalých informáciách, sú to oznamy o akciách školy /mimo bežnú činnosť/, výtvarné práce detí, texty učených básní a piesní, články z odborných časopisov

 

Rodičovské združenie – býva zvolané vždy začiatkom školského roka a ďalej podľa potreby – celoškolské alebo triedne

 

Rada školy – zasadá spravidla 4 krát do roka.

 

V záujme vlastného dieťaťa /i v záujme ostatných detí/, o jeho problémoch nemôžu hovoriť rodičia s učiteľkou v jeho prítomnosti. Ak je potrebné, dohodnú si rodičia čas na stretnutie s učiteľkou.

/Týka sa  to akýchkoľvek dlhodobých problémov, či už ide o sebaobsluhu, jedla alebo čohokoľvek  iného /.

 

Prosíme rodičov, ak majú výchovný problém s dieťaťom, aby s ním nevyjednávali ústupky v šatni v prítomnosti iných detí. Spôsobujú tým problém ostatným rodičom.

 

Rozvrhnutie pracovného času

 

Pracovný čas pedagogických zamestnancov je 37 a 1/2 hodiny týždenne. Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov pozostáva :

a)                  z času, počas ktorého pedagogickí zamestnanci vykonávajú vyučovaciu činnosť a výchovnú činnosť–základný úväzok - 28 hodín týždenne, /podľa nariadenia vlády SR č. 238/2004 Z.z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov/

b)                  z času, podľa ustanovenia § 3 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou môžu pedagogickí zamestnanci vykonávať mimo pracoviska, napr. tak, že pedagogický zamestnanec v tomto prípade nemusí dochádzať na pracovisko a všetky činnosti súvisiace s pedagogickou činnosťou bude vykonávať mimo pracoviska :

 • príprava na výchovno-vzdelávaciu prácu
 • zápis do triednej knihy
 • plánovanie
 • diagnostika
 • evidencia dokumentácie o deťoch
 • evidencia platieb
 • prezentácia prác detí
 • konzultácie
 • rodičovské združenia
 • besiedky
 • štúdium odbornej literatúry
 • individuálne činnosti uči

Pracovný čas nepedagogických zamestnancov je 37 a1/2 hodiny týždenne.

Rozpis  pracovnej  doby  zamestnancov  materskej  školy vo Veľkom  Šariši

P.č.

Prac. zaradenie

Titl., meno a priezvisko

Prevádzka

Prac. čas

1.

učiteľka

Mgr. Matejovská Tatiana

I. trieda

7.00 – 13.00

10.00 – 16.00

2.

učiteľka

Mgr. Palaščáková  Eva

I. trieda

7.00 – 13.00

10.00 – 16.00

3.

zástupkyňa

Malajterová  Ema

II. trieda

7.00 – 13.00

10.00 – 16.00

4.

učiteľka

Bocková  Janka

II. trieda

7.00 – 13.00

10.00 – 16.00

5.

učiteľka

Dziaková  Anna

III. trieda

7.00 – 13.00

10.00 – 16.00

6.

učiteľka

Župová  Mária

III. trieda

7.00 – 13.00

10.00 – 16.00

7.

učiteľka

Dopiráková  Valéria

IV. trieda

7.00 – 13.00

10.00 – 16.00

8.

učiteľka

Oravcová  Ľubica

IV. trieda

7.00 – 13.00

10.00 – 16.00

9.

riaditeľka

Mgr. Vrabľová  Iveta

I. trieda

8.00 – 14.00

10.00 – 16.00

10.

učiteľka

Bc. Petríková  Katarína

V. trieda

7.00 – 13.00

10.00 – 16.00

11.

učiteľka

Mgr. Mochňacká Daša

V. trieda

7.00 – 13.00

10.00 – 16.00

12.

učiteľka

Mgr. Spišovská  Miroslava

VI. trieda

7.00 – 13.00

10.00 – 16.00

13.

učiteľka

Exenbergerová  Miriam

VI. trieda

7.00 – 13.00

10.00 – 16.00

14.

učiteľka

Mgr. Paučírová Katarína

VII. trieda

7.00 – 13.00

10.00 – 16.00

15.

učiteľka

Mgr. Dziaková Bibiána

VII. trieda

7.00 – 13.00

10.00 – 16.00

16.

vedúca ŠJ

Szabóová  Katarína

kancelária ZŠS

7.00 – 15.00

 

17.

ekonómka

Ivanková Alena

kancelária ekonómky

6.30 – 14.30

18.

hlavná kuchárka

Slaninková  Terézia

kuchyňa

7.15 – 15.15

 

19.

pomocná kuchárka

Timčáková  Bogumila

kuchyňa

7.15 – 15.15

 

20.

pomocná kuchárka

Makranská  Mária

kuchyňa

7.15 – 15.15

 

21.

pomocná kuchárka

Lukáčová  Božena

kuchyňa

7.00 – 15.00

 

22.

pomocná sila

Lukáčová  Božena

kuchyňa

7.15 – 15.15

 

23.

školníčka

Orosová Silvia

priestory MŠ

6.00 – 14.00

9.00 – 17.00

24.

upratovačka

Pavlíková  Júlia

priestory MŠ

6.00 – 14.00

9.00 – 17.00

25.

upratovačka

Vaňová Eva

priestory MŠ

6.00 – 14.00

9.00 – 17.00

 

Učiteľky sa striedajú v dvoch zmenách. Každá učiteľka vrátane zástupkyne má 1x za štrnásť týždňov službu od 6.00 – 12.00 hod. a 1x za štrnásť týždňov službu od 11.00 - 17.00 hod. Konzultačné hodiny riaditeľky:  denne od 10.00 hod. do 12.00 hod

 

VI.             OCHRANA  SPOLOČNÉHO MAJETKU

 

Vchody do MŠ sú zaistené bezpečnostnými zámkami. Kľúč od budovy vlastnia riaditeľka MŠ, vedúca ŠJ, upratovačka a školníčka MŠ aj v čase prázdnin a dovoleniek. Ráno budovu odomyká školníčka, večer zatvára upratovačka, ktoré sa striedajú každý týždeň.

V budove MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek pohyb cudzích osôb. Osoby, ktoré vstúpia do priestorov MŠ sú povinné zapísať sa do knihy návštev. Vetranie miestností na prízemí sa uskutočňuje len do pobytu zamestnanca v tejto časti budovy. Práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle pracovnej náplne. Osobné veci si zamestnanci MŠ odkladajú na určené uzamykateľné miesto. Po ukončení pracovnej zmeny všetky priestory skontroluje a uzamkne školníčka, na poschodí i na prízemí zaistí okná .

Po ukončení prevádzky MŠ a po odchode posledného dieťaťa, učiteľka skontroluje a uzamkne všetky priestory MŠ tak, aby budovu bezpečne zaistila. Pred odchodom skontroluje a zabezpečí uloženie didaktickej techniky, vypnutie elektriny a uzatvorenie všetkých vodovodných kohútikov.

Každá cudzia osoba, ktorá žiada o vstup do priestorov MŠ, musí mať súhlas riaditeľky Materskej školy. Ak chce komunikovať s deťmi (rozhovor, filmovanie, fotenie), musí mať aj písomný súhlas od rodičov detí.

Ceniny sú uložené v trezore MŠ.

 

 

Školský poriadok prejednaný a schválený na prevádzkovo – pedagogickej porade dňa 31.08.2014.

 

Vo Veľkom Šariši  dňa 31.08.2014

Prerokované na Rade školy v októbri 2014. Mgr. Eva PALAŠČÁKOVÁ, štatutárny zástupca RŠ

Prerokované s rodičmi na prvých triednych aktívoch v septembri 2014. Ing. Jozef DEMETER, štatutárny zástupca RZ

Zriadovateľ schvaľuje prevádzku MŠ A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš od 6:00 hod. do 17:00 a schvaľuje školský poriadok MŠ vo Veľkom Šariši. Ing. Mikuláš DRAB, primátor mesta Veľký Šariš

 

Školský poriadok MŠ schvaľuje : Mgr. Iveta VRABĽOVÁ, riaditeľka materskej školy

 

Najnovšie články

Obľúbené články

Anketa

Ako sa Vám páči nová stránka?
 

Odkazy

Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Copyright © 2022 Materská škola Veľký Šariš. Všetky práva vyhradené. Created by Ori, s.r.o. - Optimálne riešenia internetové