Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Čísla účtov

Školné:

SK12 0200 0000 0025 1426 4854

Strava

SK40 0200 0000 0025 1424 4853

Zelená škola

Zelená škola

2% z dane

Prosím, venujte nám 2% z dane

Vyhľadávanie

Osobná zónaÚvod Koncepcia MŠ Záverečné správy 2010/2011
Záverečná správa 2010/2011 PDF Tlač Email

S P R Á V A

o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  materskej školy za školský rok 2010/2011

Veľký  Šariš 2011

 

I. Základné  identifikačné údaje o škole

1. Názov školy:                          MATERSKÁ ŠKOLA

2. Adresa školy :                        Veľký Šariš, Andreja Sládkoviča 10

3. Telefón školy :                       tel. - 051/7762491

4. Internetová adresa školy :      Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

5. Zriaďovateľ školy:                  Mesto Veľký Šariš, 082 21

6. Vedúci zamestnanci školy :

Mgr. Iveta VRABĽOVÁ - riaditeľ školy

Ema MALAJTEROVÁ - zástupkyňa riad. školy

Gabriela VARGOVÁ - vedúca školskej jedálne

7. Údaje o rade školy:

Rada školy je ustanovená podľa zák.č.596/2003 Z.z. – je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Riadi sa štatútom Rady školy. Rade školy riaditeľ v zmysle zákona 596/2003 predkladá podklady. Rada školy je ustanovená a pracuje v zmysle plánu. Školská rada je 7 členná.

Predseda ŠR :

 1. Valéria Dopiráková - predseda RŠ - zástupca pedagog. zamestnancov

Členovia ŠR :

 1. Anna Dziaková - člen RŠ - zástupca pedagog. zamestnancov
 2. Mgr. Zuzana Petrovská - člen RŠ - zástupca rodičov
 3. Ing Peter Máthé - člen RŠ - zástupca rodičov
 4. Gabriela Vargová - člen RŠ - zástupca nepedagog. zamestnancov
 5. Ing. Jozef Demeter - člen RŠ - poslanec delegovaný mestom V.Š.
 6. Ing. Pavol Peregrin - člen RŠ - poslanec delegovaný mestom V.Š

8.  Poradné orgány RR:

Rodičovská rada (RR)– má 10 členov,

Počas roka sa uskutočnili 2 zasadnutia výboru RR a 1 plenárna schôdza združenia rodičov. K zmene v RR počas roka nedošlo.

Pedagogická  rada(PR) – má 10 členov(všetci pedagogickí zamestnanci).

Počas školského roka boli 4 rokovania PR( zápisnice sú u RŠ)

Vedenie školy – má 3 členov, pravidelné stretnutia 1x za mesiac .

Metodické  orgány školy – MZ pre učiteľky. Počas roka sa uskutočnili 2 zasadnutia.

 • Hodnotenie metodického orgánu školy  tvorí prílohu č. 1 tejto správy.

 

b/  Údaje o počte detí v predškolskom zariadení

 

Trieda

Vek detí

Skutočný počet žiakov

k 15.9.2010

K 30.3.2011

k 31.8.2011

I.

5 – 6 ročné

22


22

22

II.

5 – 6 ročné


21


21


21

III.

4 – 5 ročné


24


24


24

IV.

3 – 4 ročné

26


26

26

V.

3 - 4 ročné


19


19


19

Spolu

122

112

112

 

c/  Údaje o počte zapísaných detí do predškolského zariadenia pre šk. rok 2010/2011

 

Počet zapísaných detí

Z celkového počtu zapísaných

Spolu

Prijatí

Neprijatí

46

46

0

 • počet prijatých detí:  46
 • počet prijatých detí v hmotnej núdzi:   3
 • počet detí odchádzajúcich do ZŠ :  41
 • počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky: 6
 • počet tried: 5

 

f/  Zoznam uplatňovaných učebných plánov

 1. ISCED O –  Štátny vzdelávací program
 2. Školský vzdelávací program ŠTVORLÍSTOK – základný dokument školy
 3. Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ schválený MŠ SR 23.3.2005.pod číslom CD- 2005 – 5750/9051 – 1:091
 4. Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )
 5. Zákon č. 300/2008 Z.z. o organizácii  a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 6. Zákon 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch
 7. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode
 8. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o MŠ
 9. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 307/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním
 10. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 326/2008 Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia
 11. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 649/2008 Z.z. zo 17. decembra 2008 o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
 12. Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ schválený MŠ SR 23.3.2005 pod č. CD – 2005-5750/9051 – 1:091
 13. Analýza výchovno – vzdelávacej práce za predchádzajúci školský rok
 14. Plán práce školy
 15. Edukačnými hramipoznávame svet
 16. www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.mcpo.sk

 

g/  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagog. zamest.

 

Počet zamestnancov k 30.6.2010

Pedagogickí zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci

kvalifikovaní

nekvalifiko-vaní

doplňujúci si vzdelanie

kvalifikovaní

nekvalifiko-vaní

doplňujúci si vzdelanie

10

0

0

6

0

0

 

h/  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania k 30.6.2010

Začalo

Pokračuje

Ukončilo

Digitálne technológie vMŠ


3


3


0


3

Školský manažment v MŠ

2

2

2

-

Obsahová reforma v MŠ

2

2

2

-

 

i/  Aktivity a prezentácia školy na verejnosti   

Dátum

Názov aktivity

Miesto

IX. 2010

Branno – športová jesenná vychádzka –„zdolaj lesné prekážky“

Pod Hradom

IX. 2010

Enviromentálny projekt – „ Mysli globálne – konaj lokálne “ – čistenie šk. dvora

príroda

IX. 2010

Návšteva ZŠ

IX. 2010, XII. 2010, III. 2011, VI. 2011

Rieka a jej tajomstvá – dlhodobý projekt

príroda , tok rieky Torysy, okolie MŠ

X. 2010

Tvorivé jesenné  dielne so starými rodičmi.“ S čím sme sa niekedy hrali“

X. 2010

Hudobné divadlo –  O 4 hlavom drakovi – ujo Ľubo Hreha

X. 2010

Svetový deň výživy – „deň zemiaka“

XI. 2010

Mesiac úcty k starším – vystúpenie

Mesto V. Šariš

XI. 2010

Ochutnávka nátierok -  „žijeme zdravo“

XI. 2010

Návštevy knižnice, galérie

knižnica, galéria

XII. 2010

Mikuláš – vystúpenie pred MsÚ

Mesto V. Šariš

XII. 2010

Vianočné besiedky –  „Pod jedličkou“

XII. 2010

Tvorivé dielne s rodičmi – „Kým zaznejú zvony čarokrásnych  Vianoc“

I. 2011

Návšteva knižnice

knižnica

I. 2011

„ Hurá do školy“  – zápis do školy

ZŠ vo V. Šariši

I. 2011

Otvorená hodina  krúžku AJ

II. 2011

Karneval

II. 2011

Legománia

II. 2011

Ochutnávka nátierok –  „žijeme zdravo“

III. 2011

Projekt „ Malí  čitatelia “- návšteva knižnice

knižnica

III. 2011

Návšteva jazdeckého areálu

žrebčinec V. Šariš

III. 2011

Koncert ZUŠ - JAR

IV. 2011

Tvorivé dielne –  „ To vajíčko maľované“

IV. 2011

Žijeme na planéte Zem –  výtv. súťaž

IV. 2011

„V zdravom tele – zdravý duch“ – predpl. príprava

MŠ Bajkalská

IV. 2011

Koncert ZUŠ –  „Jarné vody“

ZUŠ

V. 2011

Projekt „ Malí  čitatelia “- knižnica

Knižnica

V. 2011

Deň matiek –  vystúpenie detí

Mesto V. Šariš, Mš

V. 2011

Koncert ZUŠ –  „Srdiečko“

VI. 2011

Ako sa pesnička s Básničkou skamarátili

MŠ Sabinovská

VI. 2011

Týždeň hier, športu, zábavy

VI. 2011

JUNIÁLES

 

j/  Údaje o projektoch realizovaných na škole

DLHODOBÉ  PROJEKTY :

1.  Projekt „Hurá – do školy“ realizujeme v spolupráci so ZŠ Veľký Šariš. Deti v najstaršej vekovej skupine navštevujú základnú školu, spoznávajú jej exteriér aj interiér, zúčastňujú sa vyučovacej hodiny, spolupodieľajú sa na kultúrnych vystúpeniach školy,....Základná škola, konkrétne žiaci na I. stupni sa zúčastňujú podujatí organizovaných materskou školou. V materskej škole v rámci tohto projektu rozvíjame elementárne počítačové zručnosti detí a podporujeme rozvoj príčinného a tvorivého myslenia.

2. Projekt „ Malí čitatelia“ – aktivity zamerané na rozvíjanie pred čitateľskej a čitateľskej gramotnosti, využitie školskej knižnice na    spoločné čitateľské stretnutia s rodičmi a deťmi pri knihe,..... Pravidelná návšteva Mestskej knižnice podľa ročného plánu knižnice s určeným programom.

3. Projekt Návšteva múzea a galériespojená s odborným výkladom pracovníka pre deti.

4. Projekt  „Rieka a jej tajomstvá pozorovať a skúmať povodie rieky a život vo vode . Nadobudnuté poznatky a skúsenosti naďalej prehlbovať tvorivými formami výtvarného, hudobno-pohybového a dramatického vyjadrovania.

5. Projekt  Kalendár počasia“. Počas vychádzok do prírody pozorovať fyzikálne a meteorologické javy súvisiace s počasím, naučiť sa správne ich pomenúvať a rozlišovať .

6. Projekt V zdravom tele zdravý duch“ sa orientuje na oblasť podpory zdravia a zdravého životného štýlu, utváranie pozitívnych postojov k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu, k zdraviu iných . V Materskej škole realizujeme podujatia a aktivity, v ktorých sa zameriavame na výchovu detí k zdraviu, na návyky a zručnosti zdravého životného štýlu, odolnosť voči stresom a zdraviu škodlivým vplyvom, / mliečny program, stretnutia k zdravej výžive, športové olympiády, ponuky receptov, ochutnávky pomazánok.../. Súčasťou projektu je predplavecká príprava starších detí. Dodržiavame pitný režim . Jedálny lístok je bohatý na zeleninu, ovocie, strukoviny, sójové aj mliečne výrobky .

7. Environmentálny projekt školy „Mysli globálne – konaj lokálne“- pomáha rozvíjať u detí kladný postoj k živej aj neživej prírode, pestovať u detí vzťah k prírode a jej bohatstvu, hľadať s deťmi spôsoby  „oživovania“ aj ochrany prírody. Zahŕňa v sebe aj spôsob udržiavania školského dvora, okolia MŠ , spoluprácu s lesnými pracovníkmi v meste, návštevy lesa pri Kanaši, podporu aktívneho pohybu vo forme turistických vychádzok do okolia MŠ, organizovanie celodenných výletov s deťmi a ich rodičmi, objavovanie kultúrnych pamiatok mesta, spoznávanie hradu vo veľkom Šariši, „čistenie prírody“ .

KRÁTKODOBÉ  PROJEKTY :

- Jesenná vychádzka do prírody so zámerom nazbierať rôzne konáriky a prírodniny . Následne aranžovať : „ Čaro zátišia „

- Za aktívnej účasti detí  v deň 16. októbra – Svetový deň výživy –usporiadať výstavu  „ Deň zemiaka „ s ďalšími aktivitami – strava upravená zo zemiakov

- Naďalej spolupracovať  s bábkovým divadielkom GAŠPARKO, PORTÁL

- Naďalej spolupracovať  s Ujom Ľubom Hrehom – spev piesní

- 1. apríla – Svetový  deň vtáctva – usporiadať besedu s ornitológom vo V. Šariši ( M. Sárossy ).

-Pri príležitosti Dňa Zeme 22. apríla skrášliť a upraviť blízke okolie MŠ , vodného toku Torysy podľa veku a možností detí.

- V spolupráci s KIC vo V. Šariši vystúpiť s kultúrnym programom pri príležitosti Dňa matiek.

- Jarná vychádzka do prírody so zámerom nazbierať rastliny a vytvoriť z nich herbár.

-V spolupráci s ĽŠU usporiadať výchovný koncert.

- V rámci spolupráce s rodinou zorganizovať už tradičný Juniáles.

 

k/  Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

a/ Priestorové  podmienky školy

Počet používaných miestností a ich stav k 30.6.2010

Názov

Počet

Kapacita(d)

Technický stav

Triedy

5

25

dobrý

Telocvične

1

25

dobrý – svojpomocne zariadené z triedy

Školský dvor

trávnatý

 

dobrý

b/ Materiálne podmienky školy

Stav učebných pomôcok je vyhovujúci, stále je však potrebné obnoviť  o novinky. Knižný fond dopĺňame novými titulmi pre učiteľov i deti. PC využívame na ekonomické účely, účely školskej jedálne i úradné písomnosti. Školský dvor slúži k oddychu a hrám detí širokého okolia v rámci mimoškolskej činnosti a pre verejnosť. O väčšie opravy budovy sa stará zriaďovateľ – Mesto Veľký Šariš, ktorý zabezpečuje opravy a rekonštrukcie. V školskom roku 2010/2011 sa ukončila úplná rekonštrukcia vonkajšej časti budovy so zateplením, ktorá bola dotovaná z finančných prostriedkov Európskej únie so spoluúčasťou Mesta V. Šariš.

Drobné  opravy  splachovacích zariadení, vodovodných kohútikov, svietidiel prevádzame svojpomocne za účasti rodičov. Úpravy exteriérov uskutočňujeme podľa finančných možností z rozpočtu MŠ.

c/ Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické zásady sa dodržiavajú pri tvorbe režimu dňa v jednotlivých triedach podľa vekových osobitostí. Stav osvetlenia, teplota v triedach je na dobrej úrovni. Odkladanie odevov sa realizuje v šatniach, kde každé dieťa má svoju skrinku na odev a obuv. Hygiena sa dodržiava sústavne po použití WC, manipulačných činnostiach, pred jedlom, po pobyte vonku. Čistota v triedach je na výbornej úrovni. Deti so špeciálno – pedagogickými potrebami neevidujeme.

d/ Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Sponzori – hlavne rodičia, súkromní podnikatelia, firmy, ktorí nám prispeli finančnými prostriedkami na hračky, drobné  upomienkové predmety k športovému dňu JUNIÁLES.

V spolupráci s rodičmi sa usporadúvajú rôzne športové podujatia, Vianočné besiedky, drobná údržba interiéru, spoločné brigády pri úprave školského dvora, informovanosť o živote detí v predškolskom zariadení. Spolupráca s rodičmi : poradenská činnosť pre rodičov pri riešení problémov vo výchove detí a problémov týkajúcich sa adaptácie detí do MŠ.

Tvorivé  dielne s tematikou ľudových tradícií :

Jeseň - Program so starými rodičmi:

-využiť plody (koláč, šalát )

-výroba bábik zo šúpolia

-obrazy z plodov

-ako sa hrávali starí rodičia

Zima - Program s rodičmi:

-zhotovovanie vianočných ozdôb

-výroba vianočných perníkov

-zvyky a tradície (Mikuláš, Lucia, Ondrej, Vianočné sviatky, Nový rok, Traja králi)

Jar - Program s rodičmi a starými rodičmi:

-výzdoba kraslíc rôznymi technikami

-regionálne zvyky a zvláštnosti z pohľadu rodičov a starých rodičov viažuce sa k symbolom jari

-odomykanie zeme (Morena)

Leto - Ľudové piesne, hry a tance pri príležitosti rozlúčky detí s MŠ.

 

l/   Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 

Názov

v tis. Sk

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

-

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy  od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

4,489,06 €

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa aktivít

-

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich využitia v členení podľa finančných aktivít

829,54 €

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – za prenájom

2.804,94 €

 

 • Priložená  správa o hospodárení za rok 2009 ako príloha č. 2 tejto správy.

 

m/  Cieľom našej materskej školy je vytvoriť humánny demokratický systém komplexného výchovného pôsobenia na deti v súlade s potrebami rodiny a spoločnosti pričom rešpektujeme individualitu dieťaťa, jeho práva a potreby.

Informačné  kompetencie (detí aj zamestnancov) rozvíjať využívaním digitálnych technológií získaných v rámci národného projektu vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ ako súčasť reformy vzdelávania.

Neskracovať bezdôvodne dĺžku pobytu vonku, naopak, pravidelnou realizáciou utvárať pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu i zdraviu iných. V spolupráci so zariadeniami školského stravovania formou rôznych aktivít a ochutnávok zdravých jedál pre rodičov podporovať boj proti obezite detí v predškolskom veku.

Obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie učiteliek účasťou na kontinuálnom vzdelávaní realizovanom prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov.

V súlade so školským vzdelávacím programom sa systematicky venovať plánovaniu výchovno – vzdelávacej činnosti , zaraďovať výber zaujímavých  stratégií  ako zážitkové učenie.

Aktuálne výchovno-vzdelávacie potreby, individuálne a vekové osobitosti detí rešpektovať pri plánovaní výchovno-vzdelávacích cieľov, ktorých plnenie je potrebné priebežne kontrolovať a overovať spätnou väzbou.

Cielene podnecovať deti k vyjadrovaniu poznatkov, názorov a postojov, k prezentovaniu zručností, návykov a skúseností, činnosti zamerať na rozvíjanie vyšších psychických procesov.

Individuálnym prístupom zvyšovať úroveň pripravenosti pre vstup na primárne vzdelávanie. Úzko spolupracovať so ZŠ s cieľom uľahčiť prechod. Využívať odborné služby Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Aktivizovať detí, podporovať rozvoj v poznávaní a v socializácii prostredníctvom hry. Zabezpečiť optimálne podmienky na hru, dbať na účelovosť prostredia.

Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku, rozvíjame psychomotorickú, intelektuálnu, sociálnu, morálnu a emocionálnu oblasť osobnosti dieťaťa v súlade so základným programovým dokumentom. Pripravujeme deti na vstup do základnej školy.

Naše prostredie je podnetné, plné pohody, lásky a pozornosti uspokojuje individuálne potreby detí, ktorých osobnosť rozvíjame aj prostredníctvom nadštandardných aktivít školy.

 • dôsledne sme dodržiavali Deklaráciu práv dieťaťa: využili sme vhodné tematické celky v edukačnom procese na posilnenie tolerancie, odstraňovanie rasizmu vhodnými prosociálnymi prvkami.
 • V prípade detí s narušenou komunikačnou schopnosťou sme odporúčali využívať logopedické služby špeciálnych logopédov
 • Podporovali sme vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou
 • Prihliadali sme na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa
 • Posilňovali úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre

Zámerom nášho výchovného snaženia je:

 • stimulovať a podporovať rast a neurosomatický vývoj dieťaťa, podporovať jeho fyzickú pohodu, zlepšovať telesnú zdatnosť, pohybovú i zdravotnú kultúru,
 • podporovať rozvoj pohybových i manipulačných zručností a vštepovať návyky a postoje zdravého životného štýlu – (objavovať, poznávať, porozumieť, kontrolovať),
 • podporovať duševnú pohodu, psychickú zdatnosť a odolnosť detí, rozvoj jeho intelektu, reči, jazyka, poznávacích procesov a funkcií, jeho citov i vôle, ako aj sebaponímania a sebapoznávania.
 • kreativitu dieťaťa a sebavyjadrenie stimulovať osvojovaním si a rozvojom vzdelávacích zručností a povzbudzovať ho v ďalšom rozvoji, poznávaní, učení,
 • v oblasti interpersonálnej podporovať utváranie vzťahov dieťaťa k inému dieťaťu i dospelému, posilňovať, kultivovať a obohacovať ich vzájomnú komunikáciu a zaisťovať ich pohodu aj prostredníctvom týchto vzťahov,
 • v oblasti sociálnej a kultúrnej uviesť deti do spoločenstva ľudí, do života ľudskej spoločnosti ako aj do sveta kultúry a umenia. Pomôcť dieťaťu osvojiť si potrebné zručnosti a postoje, prijať základné všeobecné spoločenské, morálne a estetické hodnoty a spolupracovať na utváraní pohody.
 • Výchovno – vzdelávacie výsledky za šk. rok 2009/2010  ako príloha č. 3 tejto správy.

 

n/ Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania (SWOT analýza)

SILNÉ  STRÁNKY :

 • kvalifikovanosť  učiteliek,
 • estetické vybavenie tried,
 • spolupráca s rodičmi,
 • medziľudské vzťahy,
 • bohatosť nápadov,
 • nadštandardné aktivity,
 • súdržnosť kolektívu,
 • ochota pracovať nad rámec povinnosti,
 • pripravenosť detí na školu,
 • demokratickosť,
 • otvorenosť nových nápadov.

 

SLABÉ  STRÁNKY :

 • vandalizmus, ničenie exteriéru
 • starnúci kolektív,
 • nedostatok finančných prostriedkov,
 • prezentácia cez média,
 • opotrebované zariadenie.

PRÍLEŽITOSTI :

 • prezentácia svojej práce,
 • odborno - metodické poradenstvo,
 • propagácia kultúry, tradícií, environmentálnej výchovy, vlasteneckej výchovy, zdravej výchovy,
 • projekty,
 • voľnočasové aktivity – krúžková činnosť,
 • pravidelná modernizácia školských vzdelávacích projektov.

RIZIKÁ  :

 • neprimerané  požiadavky zo strany rodičov,
 • konkurencia materských škôl v okolí,
 • ekonomická situácia, sociálna politika štátu,
 • pokles populácie.

 

 

2. Záver

1./ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2010/2011 prerokovaná na pedagogickej rade dňa  30.8.2011

Vo V. Šariši dňa   26.10.2011

Mgr. Iveta VRABĽOVÁ

riaditeľka materskej školy


2./   Správa prerokovaná  Radou školy vo Veľkom  Šariši  dňa 21.10.2011

 • Vyjadrenie Rady školy je prílohou č.4 tejto správy

Vo V. Šariši dňa  26.10.2011

ValériaDopiráková

predseda RŠ


3./   Správa schválená  zriaďovateľom dňa  26.10.2011

Vo V. Šariši dňa    26.10.2011

Ing. Drab Mikuláš

Primátor Mesta V. Šariš


Prílohy :

 1. Práca metodického orgánu školy v šk. roku 2010/2011
 2. Správa o hospodárení za rok 2010
 3. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2010/2011
 4. Vyjadrenie Rady školy


Mgr. Iveta  VRABĽOVÁ

riad. MŠ  vo Veľkom Šariši

 

Najnovšie články

Obľúbené články

Anketa

Ako sa Vám páči nová stránka?
 

Odkazy

Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Copyright © 2022 Materská škola Veľký Šariš. Všetky práva vyhradené. Created by Ori, s.r.o. - Optimálne riešenia internetové