Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Čísla účtov

Školné:

SK12 0200 0000 0025 1426 4854

Strava

SK40 0200 0000 0025 1424 4853

Zelená škola

Zelená škola

2% z dane

Prosím, venujte nám 2% z dane

Vyhľadávanie

Osobná zónaÚvod Koncepcia MŠ Záverečné správy 2011/2012
Záverečná správa 2011/2012 PDF Tlač Email

S P R Á V A

o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  materskej školy za školský rok 2011/2012

Veľký  Šariš 2012

 

I. Základné  identifikačné údaje o škole

 

1. Názov školy: MATERSKÁ ŠKOLA

2. Adresa školy :  Veľký Šariš, Andreja Sládkoviča 10

3. Telefón školy : tel. - 051/7762491

4. Internetová adresa školy : Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

5. Zriaďovateľ školy: Mesto Veľký Šariš, 082 21

6. Vedúci zamestnanci školy :

 • Mgr. Iveta VRABĽOVÁ - riaditeľ školy
 • Ema MALAJTEROVÁ - zástupkyňa riad. školy
 • Gabriela VARGOVÁ - vedúca školskej jedálne

7. Údaje o rade školy:  Rada školy je ustanovená podľa zák.č.596/2003 Z.z. – je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Riadi sa štatútom Rady školy. Rade školy riaditeľ v zmysle zákona 596/2003 predkladá podklady. Rada školy je ustanovená a pracuje v zmysle plánu. Školská rada je 7 členná.

Predseda ŠR :

 1. Valéria Dopiráková - predseda RŠ - zástupca pedagog. zamestnancov

Členovia ŠR :

 1. Anna Dziaková - člen RŠ - zástupca pedagog. zamestnancov
 2. Mgr. Zuzana Petrovská - člen RŠ - zástupca rodičov
 3. Ing Peter Máthé - člen RŠ - zástupca rodičov
 4. Gabriela Vargová - člen RŠ - zástupca nepedagog. zamestnancov
 5. Ing. Jozef Demeter - člen RŠ - poslanec delegovaný mestom V.Š.
 6. Ing. Pavol Peregrin - člen RŠ - poslanec delegovaný mestom V.Š

8. Poradné orgány RR:

Rodičovská rada (RR)– má 10 členov.

Počas roka sa uskutočnili 2 zasadnutia výboru RR a 1 plenárna schôdza združenia rodičov. K zmene v RR počas roka nedošlo.

Pedagogická  rada(PR) – má 10 členov(všetci pedagogickí zamestnanci).

Počas školského roka boli 4 rokovania PR( zápisnice sú u RŠ)

Vedenie školy – má 3 členov, pravidelné stretnutia 1x za mesiac .

Metodické  orgány školy – MZ pre učiteľky. Počas roka sa uskutočnili 2 zasadnutia.

 • Hodnotenie metodického orgánu školy  tvorí prílohu č. 1 tejto správy.

 

b/  Údaje o počte detí v predškolskom zariadení

Trieda

Vek detí

Skutočný počet žiakov

 

k 15.9.2011

K 30.3.2012

k 31.8.2012

I.

3 - 6 ročné

21

21

21

II.

2 – 3 ročné

18

18

18

III.

5 - 6 ročné

21

21

21

IV.

4 - 5 ročné

21

21

21

V.

3 - 4 ročné

ročné

ročné

20

20

20

VI.

3 - 6 ročné

20

20

20

Spolu

121

121

121

 

c/  Údaje o počte zapísaných detí do predškolského zariadenia pre šk. rok 2011/2012 

Počet zapísaných detí

Z celkového počtu zapísaných

Spolu

Prijatí

Neprijatí

121

43

0

 

 • počet prijatých detí:  43

 • počet prijatých detí v hmotnej núdzi:   5

 • počet detí odchádzajúcich do ZŠ :  36

 • počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky: 6

 • počet tried: 6

f/  Zoznam uplatňovaných učebných plánov

 1. ISCED O –  Štátny vzdelávací program

 2. Školský vzdelávací program ŠTVORLÍSTOK – základný dokument školy

 3. Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ schválený MŠ SR 23.3.2005.pod číslom CD- 2005 – 5750/9051 – 1:091

 4. Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )

 5. Zákon č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 6. Zákon 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch

 7. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode

 8. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o MŠ

 9. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 307/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním

 10. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 326/2008 Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia

 11. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 649/2008 Z.z. zo 17. decembra 2008 o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

 12. Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ schválený MŠ SR 23.3.2005 pod č. CD – 2005-5750/9051 – 1:091

 13. Analýza výchovno – vzdelávacej práce za predchádzajúci školský rok

 14. Plán práce školy

 15. Edukačnými hramipoznávame svet

 16. www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.mcpo.sk

g/  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagog. zamest.

Počet zamestnancov k 30.6.2012

Pedagogickí zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci

kvalifikovaní

nekvalifiko-vaní

doplňujúci si vzdelanie

kvalifikovaní

nekvalifiko-vaní

doplňujúci si vzdelanie

13

0

0

9

0

0

 

h/  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania k 30.6.2012

Začalo

Pokračuje

Ukončilo

Digitálne technológie pre ved. ped. zam.


2


2


-


2

Školský manažment v MŠ

2

2

-

2

Obsahová reforma v MŠ

2

2

-

2

Inovácie v didaktike

1

1

-

1

 

i/  Aktivity a prezentácia školy na verejnosti   

Dátum

Názov aktivity

Miesto

IX. 2011

Sokoliari – vystúpenie

Areál ZŠ

IX. 2011

Bábkové divadlo Gašparko

IX. 2011

Šarkaniáda

príroda

IX. 2011, XII. 2011, III. 2012, VI. 2012

Rieka a jej tajomstvá – dlhodobý projekt

príroda , tok rieky Torysy, okolie MŠ

X. 2011

Tvorivé jesenné  dielne so starými rodičmi.“ S čím sme sa niekedy hrali“

X. 2011

Odomýkanie lesa – športovo-branná vychádzka

Pod Hradom

X. 2011

Zariadenie enviromentálnej záhrady

Areál MŠ

X. 2011

Jeseň pani bohatá“ – Deň jablka

XI. 2011

Návšteva žrebčinca vo Veľkom Šariši

Žrebčinec V. Šariš

XI. 2011

Ochutnávka nátierok -  „žijeme zdravo“

XI. 2011

Návšteva DAD – divadelné predstavenie

DAD Prešov

XII. 2011

Mikuláš – vystúpenie divadielka Gašparko

XII. 2011

Vianočné besiedky –  „Pod jedličkou“

XII. 2011

Tvorivé dielne s rodičmi – „Kým zaznejú zvony čarokrásnych  Vianoc“

I. 2012

Návšteva knižnice

knižnica

I. 2012

Postavím si snehuliaka

areál MŠ

I. 2012

Hurá do školy“  – zápis do školy

ZŠ vo V. Šariši

I. 2012

Otvorená hodina  krúžku AJ

I. 2012

Koncert ZUŠ v MŠ

II. 2012

Karneval

II. 2012

Riekankový kolotoč

II. 2012

Ochutnávka nátierok –  „žijeme zdravo“

III. 2012

Projekt „ Malí  čitatelia “- návšteva knižnice

knižnica

III. 2012

Deň vody“ – enviromentálne aktivity

MŠ - Torysa

III. 2012

Predplavecká príprava 1. skupina

MŠ Bajkalská Prešov

IV. 2012

Tvorivé dielne –  „ To vajíčko maľované“

IV. 2012

Deň zeme“- beseda s ornitológom, ochranárom, lesníkom

Príroda okolo hradu

IV. 2012

Olympiáda hviezdičiek

PUPO , fakulta športu

IV. 2012

V zdravom tele – zdravý duch“ – jarná cestička ku hradu

Príroda okolo hradu

IV. 2012

Koncert ZUŠ –  „Jarné vody“

ZUŠ

V. 2012

Návšteva žrebčinca v Kanaši

Kanaš

V. 2012

Deň matiek –  vystúpenie detí

Mesto V. Šariš, MŠ

V. 2012

Koncert ZUŠ –  „Srdiečko“

V. 2012

Súťaž výrobkov v spolupráci fy SABI

Sabi, MŠ

V. 2012

Hudobné popoludnie – ujo Ľubo Hreha

Areál MŠ

VI. 2012

Ako sa pesnička s Básničkou skamarátili

MŠ Sabinovská

VI.2012

Výstava Separko

Galéria Prešov

VI. 2012

Týždeň hier, športu, zábavy

VI. 2012

JUNIÁLES

 

j/  Údaje o projektoch realizovaných na škole

KRÁTKODOBÉ  PROJEKTY :

- Jesenná vychádzka do prírody so zámerom nazbierať rôzne konáriky a prírodniny . Následne aranžovať : „ Čaro zátišia „

-Za aktívnej účasti detí  v deň 16. októbra – Svetový deň výživy –usporiadať výstavu  „ Deň zemiaka „ s ďalšími aktivitami – strava upravená zo zemiakov

-Naďalej spolupracovať  s bábkovým divadielkom GAŠPARKO, PORTÁL

-Naďalej spolupracovať  s Ujom Ľubom Hrehom – spev piesní

-1. apríla – Svetový  deň vtáctva – usporiadať besedu s ornitológom vo V. Šariši

( M. Sárossy ).

-Pri príležitosti Dňa Zeme 22. apríla skrášliť a upraviť blízke okolie MŠ , vodného toku Torysy podľa veku a možností detí.

-V spolupráci s KIC vo V. Šariši vystúpiť s kultúrnym programom pri príležitosti Dňa matiek.

-Jarná vychádzka do prírody so zámerom nazbierať rastliny a vytvoriť z nich herbár.

-V spolupráci s ĽŠU usporiadať výchovný koncert.

-V rámci spolupráce s rodinou zorganizovať už tradičný Juniáles.

 

Tvorivé  dielne s tematikou ľudových tradícií :

 

Jeseň - Program so starými rodičmi: -využiť plody (koláč, šalát )

-výroba bábik zo šúpolia

-obrazy z plodov

-ako sa hrávali starí rodičia

Zima - Program s rodičmi: -zhotovovanie vianočných ozdôb

-výroba vianočných perníkov

-zvyky a tradície (Mikuláš, Lucia, Ondrej, Vianočné sviatky, Nový rok, Traja králi)

Jar - Program s rodičmi a starými rodičmi: -výzdoba kraslíc rôznymi technikami

-regionálne zvyky a zvláštnosti z pohľadu rodičov a starých rodičov viažuce sa k symbolom

jari

-odomykanie zeme (Morena)

Leto - Ľudové piesne, hry a tance pri príležitosti rozlúčky detí s MŠ.

 

k/ Údaje o výsledkoch inšpekčnej činností vykonanej ŠŠI v materskej škole

V školskom roku 2011/2012 sa v materskej škole konala kontrola štátnou školskou inšpekciou od 25.1.2012 do 27.1.2012.

Predmetom školskej inšpekcie bolo zistiť stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v materskej škole.

Zistenia:

 • Riadenie školy –na dobrej úrovni – prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň

 • Podmienky výchovy a vzdelávania –na dobrej úrovni - prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň

 • Stav a úroveň vyučovania a učenia sa – na priemernej úrovni – vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň

Závery:

Silnou stránkou

 • organizovanie celoškolských a mimoškolských aktivít , ktoré podporovali výchovu a vzdelávanie a prezentovali kvalitu školy,

 • prevládajúca pozitívna klíma a kultúra školy

 • ŠkVP vypracovaný v súlade so zákonom

 • rozhodnutia vydané riaditeľkou v zmysle platných predpisov

 • vyvážené bolo zastúpenie činnosti zameraných na rozvíjanie psychomotorických, kognitívnych, učebných, komunikatívnych a informačných kompetencií.

 • v oblasti výchovy a vzdelávania škola venuje sústavnú pozornosť skvalitňovaniu materiálno – technického vybavenia

Zlepšenie si vyžaduje formulovanie cieľov a ich oznamovanie deťom.

Rezervy vo výchove a vzdelávaní

 • činnosť učiteliek pri rozvíjaní osobnostných kompetencií pri podporovaní hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností detí, uplatňovanie priebežného a súhrnného hodnotenia detí z hľadiska činnosti

k/  Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

a/ Priestorové  podmienky školy

Počet používaných miestností a ich stav k 30.6.2012

Názov

Počet

Kapacita(d)

Technický stav

Triedy

6

25

dobrý

Telocvične

1

25

dobrý – svojpomocne zariadená z triedy

Školský dvor

trávnatý

 

dobrý

b/ Materiálne podmienky školy

Stav učebných pomôcok je vyhovujúci, stále je však potrebné obnoviť  o novinky. Knižný fond dopĺňame novými titulmi pre učiteľov i deti. PC využívame na ekonomické účely, účely školskej jedálne i úradné písomnosti. Školský dvor slúži k oddychu a hrám detí širokého okolia v rámci mimoškolskej činnosti a pre verejnosť. O väčšie opravy budovy sa stará zriaďovateľ – Mesto Veľký Šariš, ktorý zabezpečuje opravy a rekonštrukcie. Úpravy exteriérov uskutočňujeme podľa finančných možností z rozpočtu MŠ, sponzorov : rekonštrukcia kúpelní, WC, dlažba na spojovacích chodbách.

c/ Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické zásady sa dodržiavajú pri tvorbe režimu dňa v jednotlivých triedach podľa vekových osobitostí. Stav osvetlenia, teplota v triedach je na dobrej úrovni. Odkladanie odevov sa realizuje v šatniach, kde každé dieťa má svoju skrinku na odev a obuv. Hygiena sa dodržiava sústavne po použití WC, manipulačných činnostiach, pred jedlom, po pobyte vonku. Čistota v triedach je na výbornej úrovni. Deti so špeciálno – pedagogickými potrebami neevidujeme.

d/ Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Sponzori – hlavne rodičia, súkromní podnikatelia, firmy, ktorí nám prispeli finančnými prostriedkami na hračky, drobné  upomienkové predmety k športovému dňu JUNIÁLES.

V spolupráci s rodičmi sa usporadúvajú rôzne športové podujatia, Vianočné besiedky, drobná údržba interiéru, spoločné brigády pri úprave školského dvora, informovanosť o živote detí v predškolskom zariadení. Spolupráca s rodičmi : poradenská činnosť pre rodičov pri riešení problémov vo výchove detí a problémov týkajúcich sa adaptácie detí do MŠ.

l/   Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 2011-2012

Názov

v tis. Sk

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

6.136 €

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

5005,30 €

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa aktivít

-

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich využitia v členení podľa finančných aktivít

1631,14 €

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – za prenájom

2709,35 €

 

 • Priložená  správa o hospodárení za rok 2011 ako príloha č. 2 tejto správy.

m/  Cieľom našej materskej školy je vytvoriť humánny demokratický systém komplexného výchovného pôsobenia na deti v súlade s potrebami rodiny a spoločnosti pričom rešpektujeme individualitu dieťaťa, jeho práva a potreby.

 • Neskracovať bezdôvodne dĺžku pobytu vonku, naopak, pravidelnou realizáciou utvárať pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu i zdraviu iných. V spolupráci so zariadeniami školského stravovania formou rôznych aktivít a ochutnávok zdravých jedál pre rodičov podporovať boj proti obezite detí v predškolskom veku.

 • Vo výchove a vzdelávaní uplatňovať všetky formy organizácie : individuálnu, skupinovú, frontálnu alebo kombinovanú v závislosti od cieľov a obsahu výchovy a vzdelávania, rešpektujúc pri tom rozvojové možnosti a schopnosti detí a špecifiká učenia sa detí predškolského veku.

 • Rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné dispozície, diferencovať výchovno – vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové možnosti a schopnosti detí vo všetkých organizačných formách denného poriadku, najmä vo vekovo heterogénnych triedach.

 • Individuálnym prístupom k deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia zvyšovať úroveň pripravenosti pre vstup na primárne vzdelávanie v základnej škole. Zintenzívniť spoluprácu so psychológom, logopédom.

 • Uplatňovať hru ako jednu z najdôležitejších metód a prostriedkov učenia sa detí. Zachovať hravý charakter rozvíjania elementárnych základov predčitateľskej , matematickej a prírodovednej gramotnosti.

 • Informačné kompetencie (detí aj zamestnancov) rozvíjať využívaním digitálnych technológií získaných v rámci národného projektu vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ ako súčasť reformy vzdelávania.

 • Logopedická starostlivosť sa nepovažuje za krúžkovú činnosť, môže sa realizovať v materskej škole aj v dopoludňajších hodinách.

 • Venovať sa nadaným deťom a rozširovať ich individuálne rozvojové možnosti a schopnosti prostredníctvom vhodných a efektívnych stratégií.

 • Pri uplatňovaní zážitkového učenia dôsledne premyslieť obsah aktivít a voliť formy a metódy primerané detskému chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť a uplatniteľnosť v reálnych životných situáciách, rešpektovať osobitosti učenia sa detí predškolského veku.

 • Podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovať rozvoj tvorivého a kritického myslenia, pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať. Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí ako jednej zo stratégii rozvoja osobnosti dieťaťa.

Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku, rozvíjame psychomotorickú, intelektuálnu, sociálnu, morálnu a emocionálnu oblasť osobnosti dieťaťa v súlade so základným programovým dokumentom. Pripravujeme deti na vstup do základnej školy.

Naše prostredie je podnetné, plné pohody, lásky a pozornosti uspokojuje individuálne potreby detí, ktorých osobnosť rozvíjame aj prostredníctvom nadštandardných aktivít školy.

Všeobecné ciele výchovno-vzdelávacej činnosti:

Uplatnenie kognitívnych a nonkognitívnych poznatkov :

 • Kultivovaný prejav s uplatňovaním pozitívnych verbálnych a neverbálnych komunikačných schopností

 • Zdravý rast a psychosomatický vývin detského organizmu

 • Správne a zautomatizované hygienické, stravovacie, technické a grafomotorické zručnosti a návyky

 • Pozitívny, tvorivý a hodnotiaci vzťah k umeniu a zvyšovať inteligenciu dieťaťa ako multifaktorálnu dimenziu.

Čiastkové ciele výchovno-vzdelávacej činnosti:

 • Rozvíjať individualitu osobnosti v súlade s výchovou k prosociálnosti

 • Rozvíjať schopnosť decentrácie, empatie a kooperácie a tým vytvárať zdravé medziľudské vzťahy

 • Napomáhať osamostatňovaciemu procesu dieťaťa v najširšom slova zmysle (návyky, postoje)

 • Prejaviť schopnosť hodnotenia seba a sebaregulácie správania s ohľadom na seba aj na druhých

 • Rozvíjať reč a komunikatívne schopnosti detí

 • Podporiť prirodzenú detskú zvedavosť, skúmavosť, tvorivosť a začiatky logického myslenia

 • Pripravovať dieťa na vstup do základnej školy čoho výsledkom je prejav emocionálnej inteligencie dieťaťa.: sebavedomie, zvedavosť, schopnosť konať s určitým cieľom, sebaovládanie, schopnosť pracovať s ostatnými, schopnosť komunikovať, schopnosť spolupracovať.

 

 • Výchovno – vzdelávacie výsledky za šk. rok 2011/2012  ako príloha č. 3 tejto správy.

 

 

n/ Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania (SWOT analýza)

SILNÉ  STRÁNKY :

 • kvalifikovanosť  učiteliek,

 • estetické vybavenie tried,

 • spolupráca s rodičmi,

 • medziľudské vzťahy,

 • bohatosť nápadov,

 • nadštandardné aktivity,

 • súdržnosť kolektívu,

 • ochota pracovať nad rámec povinnosti,

 • pripravenosť detí na školu,

 • demokratickosť,

 • otvorenosť nových nápadov.

 

SLABÉ  STRÁNKY :

 • vandalizmus, ničenie exteriéru

 • starnúci kolektív,

 • nedostatok finančných prostriedkov,

 • prezentácia cez média,

 • opotrebované zariadenie.

PRÍLEŽITOSTI :

 • prezentácia svojej práce,

 • odborno - metodické poradenstvo,

 • propagácia kultúry, tradícií, environmentálnej výchovy, vlasteneckej výchovy, zdravej výchovy,

 • projekty,

 • voľnočasové aktivity – krúžková činnosť,

 • pravidelná modernizácia školských vzdelávacích projektov.

RIZIKÁ  :

 • neprimerané  požiadavky zo strany rodičov,

 • konkurencia materských škôl v okolí,

 • ekonomická situácia, sociálna politika štátu,

 • pokles populácie.

 
2. Záver

1./ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2011/2012 prerokovaná na pedagogickej rade dňa  31.8.2012

Vo V. Šariši dňa   27.10.2012

Mgr. Iveta VRABĽOVÁ

riaditeľka materskej školy

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2./   Správa prerokovaná  Radou školy vo Veľkom  Šariši  dňa 24.9.2012

 • Vyjadrenie Rady školy je prílohou č.4 tejto správy

 

Vo V. Šariši dňa  27.10.2012

ValériaDopiráková

predseda RŠ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3./   Správa schválená  zriaďovateľom dňa  24.10.2012

Vo V. Šariši dňa    27.10.2012

Ing. Drab Mikuláš

Primátor Mesta V. Šariš

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Mgr. Iveta  VRABĽOVÁ

riad. MŠ  vo Veľkom Šariši

 

Najnovšie články

Obľúbené články

Anketa

Ako sa Vám páči nová stránka?
 

Odkazy

Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Copyright © 2022 Materská škola Veľký Šariš. Všetky práva vyhradené. Created by Ori, s.r.o. - Optimálne riešenia internetové