Záverečná správa 2012/2013 Tlač

 

I. Základné  identifikačné údaje o škole

1. Názov školy: MATERSKÁ ŠKOLA

2. Adresa školy :                        Veľký Šariš, Andreja Sládkoviča 10

3. Telefón školy :                       tel. - 051/7762491

4. Internetová adresa školy :      Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

5. Zriaďovateľ školy:                 Mesto Veľký Šariš, 082 21

6. Vedúci zamestnanci školy :    Mgr. Iveta VRABĽOVÁ - riaditeľ školy, Ema MALAJTEROVÁ - zástupkyňa riad. školy, Katarína SZABÓOVÁ - vedúca školskej jedálne

7. Údaje o rade školy:                Rada školy je ustanovená podľa zák.č.596/2003 Z.z. – je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý        vyjadruje záujmy  miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Riadi sa štatútom Rady školy. Rade školy riaditeľ v zmysle zákona 596/2003 predkladá podklady. Rada školy je ustanovená a pracuje v zmysle plánu. Školská rada je 7 členná.

Dňom 30.09.2012 sa končilo funkčné obdobie Rady školy.  Nové voľby do Rady školy sa uskutočnili 28.10.2012

Predseda ŠR :

 • 1. Mgr. Eva PALAŠČÁKOVÁ - predseda RŠ - zástupca pedagog. zamestnancov

Členovia ŠR

 • 2. Bc. Katarína PETRÍKOVÁ - člen RŠ - zástupca pedagog. zamestnancov
 • 3. Terézia SLANINKOVÁ - člen RŠ - zástupca nepedagog. zamestnancov
 • 4. Mgr. Gabriela DOBROVIČOVÁ - člen RŠ - zástupca rodičov
 • 5. PeadDr. Júlia PEREČINSKÁ - člen RŠ - zástupca rodičov
 • 6. Ing. Jozef Demeter - člen RŠ - poslanec delegovaný mestom V.Š.
 • 7. Štefan KROCHMAĽ - člen RŠ - poslanec delegovaný mestom V.Š

8.  Poradné orgány RR:

 • Rodičovská rada (RR)– má 10 členov,

Počas roka sa uskutočnili 2 zasadnutia výboru RR a 1 plenárna schôdza združenia rodičov. K zmene v RR počas roka nedošlo.

 • Pedagogická  rada(PR) – má 13 členov(všetci pedagogickí zamestnanci).

Počas školského roka boli 4 rokovania PR( zápisnice sú u RŠ)

Vedenie školy – má 3 členov, pravidelné stretnutia 1x za mesiac .

 • Metodické  orgány školy – MZ pre učiteľky. Počas roka sa uskutočnili 2 zasadnutia.

Hodnotenie metodického orgánu školy  tvorí prílohu č. 1 tejto správy.

 

b/  Údaje o počte detí v predškolskom zariadení

Trieda

Vek detí

Skutočný počet žiakov

k 15.9.2012

k 30.3.2013

k 31.8.2013

I.

2 - 3 ročné

21

21

21

II.

3 – 4  ročné

20

20

20

III.

3 - 6 ročné

21

21

21

IV.

5 - 6 ročné

22

22

22

V.

4 – 5

ročné

21

21

21

VI.

3 - 6 ročné

21

21

21

Spolu

126

126

126

 

c/  Údaje o počte zapísaných detí do predškolského zariadenia pre šk. rok 2012/2013 

Počet zapísaných detí

Z celkového počtu zapísaných

Spolu

Prijatí

Neprijatí

126

44

0

 • počet prijatých detí:  44
 • počet prijatých detí v hmotnej núdzi:   5
 • počet detí odchádzajúcich do ZŠ :  38
 • počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky: 3
 • počet tried: 6

 

d/  Zoznam uplatňovaných učebných plánov

 1. ISCED O –  Štátny vzdelávací program
 2. Školský vzdelávací program ŠTVORLÍSTOK – základný dokument školy
 3. Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ schválený MŠ SR 23.3.2005.pod číslom CD- 2005 – 5750/9051 – 1:091
 4. Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )
 5. Zákon č. 300/2008 Z.z. o organizácii  a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 6. Zákon 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch
 7. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode
 8. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o MŠ
 9. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 307/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním
 10. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 326/2008 Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia
 11. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 649/2008 Z.z. zo 17. decembra 2008 o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
 12. Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ schválený MŠ SR 23.3.2005 pod č. CD – 2005-5750/9051 – 1:091
 13. Analýza výchovno – vzdelávacej práce za predchádzajúci školský rok
 14. Plán práce školy
 15. Edukačnými hramipoznávame svet
 16. www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.mcpo.sk

 

e/  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagog. zamest.

Počet zamestnancov k 30.6.2013

Pedagogickí zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci

kvalifikovaní

nekvalifiko-vaní

doplňujúci si vzdelanie

kvalifikovaní

nekvalifiko-vaní

doplňujúci si vzdelanie

13

0

0

9

0

0

 

f/  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania k 30.6.2013

Začalo

Pokračuje

Ukončilo

inovačné

9

9

-

9

aktualizačné

10

10

4

6

špecializačné

2

2

-

2

 

g/  Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

SEPTEMBER

 • Integrácia – Styl aréna v Košiciach – cena za súťaž v Milk Agro
 • Otvorenie dopravného ihriska v MŠ 14.9.  – Svetový deň bez áut 22.9.
 • Turistická vychádzka – Svetový deň turizmu  27.9.
 • Divadielko Gašparko

OKTÓBER

 • Tvorivé dielne – jeseň
 • Výstava poľnohospodárskych produktov – 16.10. Svetový deň potravy
 • Vychádzka k Toryse – 18.10. Svetový deň monitorovania vody

NOVEMBER

 • Výstavka jedál  získaných  prírodným postupom (sušenie ovocia)
 • Ujo Ľuba – nácvik hudobnej rozprávky Janko Hraško
 • Najkrajší šarkan
 • Koncert ZUŠ

DECEMBER

 • Cesta za jedličkou – športová zimná vychádzka do lesa
 • Tvorivé dielne - zima
 • Vystúpenie na mestských oslavách – Vianoce
 • Vianočné besiedky v triedach

JANUÁR

 • Návšteva ZŠ – zápis do ZŠ
 • Tajomstvá rieky Torysa
 • Návšteva DJZ

FEBRUÁR

 • šk. akcia – Fašiangy – karneval
 • Riekankový kolotoč

MAREC

 • Deň vody + enviromentálne aktivity  - 22.03.
 • Návšteva mestskej knižnice
 • Svetový deň meteorológie – návšteva Planetária 23.03.
 • Čítame rozprávky doma každý deň – kronika čítania v jednotlivých triedach

APRÍL

 • Úprava a čistenie školského dvora – brigáda rodičov
 • Deň Zeme – návšteva zberného dvora – 22.4.
 • Tvorivé dielne – jar
 • Tajomstvá rieky – Torysa
 • Predplavecká príprava 1. skupina

MÁJ

 • Svetový deň pohybom ku zdraviu – 10.5. – Šarišský maratónček – školská oplympiáda
 • Deň matiek – vystúpenie v kinosále vo V. Šariši
 • Deň otvárania studničky pod hradom – jej čistenie 31.05.
 • Návšteva koní v žrebčinci v Kanaši
 • JUNIÁLES – športovo – kultúrne podujatie s rodičmi

JÚN

 • Predplavecká príprava 2. skupina
 • Svet na kolesách
 • Výstup na Šarišský hrad – čistenie plochy – Svetový deň prírodného prostredia  5.06.
 • Deň otcov – opekačka
 • JUNIÁLES – športovo – kultúrne podujatie s rodičmi

 

h/  Údaje o projektoch realizovaných na škole

KRÁTKODOBÉ  PROJEKTY :

 • Jesenná vychádzka do prírody so zámerom nazbierať rôzne konáriky a prírodniny . Následne aranžovať : „ Čaro zátišia „
 • Za aktívnej účasti detí  v deň 16. októbra – Svetový deň výživy –usporiadať výstavu  „ Deň jablka, s ďalšími aktivitami – strava upravená z jabĺk
 • Naďalej spolupracovať  s bábkovým divadielkom GAŠPARKO
 • Naďalej spolupracovať  s Ujom Ľubom Hrehom – spev piesní
 • Pri príležitosti Dňa Zeme 22. apríla skrášliť a upraviť blízke okolie MŠ , vodného toku Torysy podľa veku a možností detí.
 • v konosále V. Šariš vystúpiť s kultúrnym programom pri príležitosti Dňa matiek.
 • Jarná vychádzka do prírody so zámerom nazbierať rastliny a vytvoriť z nich herbár.
 • V spolupráci s ĽŠU usporiadať výchovný koncert.
 • V rámci spolupráce s rodinou zorganizovať už tradičný Juniáles.

 

Tvorivé  dielne s tematikou ľudových tradícií :

Jeseň - Program so starými rodičmi: -využiť plody (koláč, šalát )

-výroba bábik zo šúpolia

-obrazy z plodov

-ako sa hrávali starí rodičia

Zima - Program s rodičmi: -zhotovovanie vianočných ozdôb

-výroba vianočných perníkov

-zvyky a tradície (Mikuláš, Lucia, Ondrej, Vianočné sviatky, Nový rok, Traja králi)

Jar - Program s rodičmi a starými rodičmi: -výzdoba kraslíc rôznymi technikami

-regionálne zvyky a zvláštnosti z pohľadu rodičov a starých rodičov viažuce sa k symbolom

jari

-odomykanie zeme (Morena)

Leto - Ľudové piesne, hry a tance pri príležitosti rozlúčky detí s MŠ.

 

i/  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činností vykonanej ŠŠI v materskej škole

V školskom roku 2012/2013 sa v materskej škole nekonala kontrola štátnou školskou inšpekciou.

 

j/  Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

a/ Priestorové  podmienky školy

Počet používaných miestností a ich stav k 30.6.2013

Názov

Počet

Kapacita(d)

Technický stav

Triedy

6

25

dobrý

Telocvične

1

25

dobrý – svojpomocne zariadená z triedy

Školský dvor

trávnatý

 

dobrý

b/ Materiálne podmienky školy

Stav učebných pomôcok je vyhovujúci, stále je však potrebné obnoviť  o novinky. Knižný fond dopĺňame novými titulmi pre učiteľov i deti. PC využívame na ekonomické účely, účely školskej jedálne i úradné písomnosti. Školský dvor slúži k oddychu a hrám detí širokého okolia v rámci mimoškolskej činnosti a pre verejnosť. O väčšie opravy budovy sa stará zriaďovateľ – Mesto Veľký Šariš, ktorý zabezpečuje opravy a rekonštrukcie. Drobné  opravy  splachovacích zariadení, vodovodných kohútikov, svietidiel prevádzame svojpomocne za účasti rodičov. Úpravy exteriérov uskutočňujeme podľa finančných možností z rozpočtu MŠ.

c/ Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické zásady sa dodržiavajú pri tvorbe režimu dňa v jednotlivých triedach podľa vekových osobitostí. Stav osvetlenia, teplota v triedach je na dobrej úrovni. Odkladanie odevov sa realizuje v šatniach, kde každé dieťa má svoju skrinku na odev a obuv. Hygiena sa dodržiava sústavne po použití WC, manipulačných činnostiach, pred jedlom, po pobyte vonku. Čistota v triedach je na výbornej úrovni. Deti so špeciálno – pedagogickými potrebami neevidujeme.

d/ Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Sponzori – hlavne rodičia, súkromní podnikatelia, firmy, ktorí nám prispeli finančnými prostriedkami na hračky, drobné  upomienkové predmety k športovému dňu JUNIÁLES.

V spolupráci s rodičmi sa usporadúvajú rôzne športové podujatia, Vianočné besiedky, drobná údržba interiéru, spoločné brigády pri úprave školského dvora, informovanosť o živote detí v predškolskom zariadení. Spolupráca s rodičmi : poradenská činnosť pre rodičov pri riešení problémov vo výchove detí a problémov týkajúcich sa adaptácie detí do MŠ.

 

k/   Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 2012-2013

Názov

v tis. Sk

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

5768 €

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy  od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

6025 €

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa aktivít

-

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich využitia v členení podľa finančných aktivít

-

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – za prenájom

2417 €

 • Priložená  správa o hospodárení za rok 2012 ako príloha č. 2 tejto správy.

 

l/  Cieľom našej materskej školy je vytvoriť humánny demokratický systém komplexného výchovného pôsobenia na deti v súlade s potrebami rodiny a spoločnosti pričom rešpektujeme individualitu dieťaťa, jeho práva a potreby.

 • Neskracovať bezdôvodne dĺžku pobytu vonku, naopak, pravidelnou realizáciou utvárať pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu i zdraviu iných. V spolupráci so zariadeniami školského stravovania formou rôznych aktivít a ochutnávok zdravých jedál pre rodičov podporovať boj proti obezite detí v predškolskom veku.
 • Vo výchove a vzdelávaní uplatňovať všetky formy organizácie : individuálnu, skupinovú, frontálnu alebo kombinovanú v závislosti od cieľov a obsahu výchovy a vzdelávania, rešpektujúc pri tom rozvojové možnosti a schopnosti detí a špecifiká učenia sa detí predškolského veku.
 • Rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné dispozície, diferencovať výchovno – vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové možnosti a schopnosti detí vo všetkých organizačných formách denného poriadku, najmä vo vekovo heterogénnych triedach.
 • Individuálnym prístupom k deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia zvyšovať úroveň pripravenosti pre vstup na primárne vzdelávanie v základnej škole. Zintenzívniť spoluprácu so psychológom, logopédom.
 • Uplatňovať hru ako jednu z najdôležitejších metód a prostriedkov učenia sa detí. Zachovať hravý charakter rozvíjania elementárnych základov predčitateľskej , matematickej a prírodovednej  gramotnosti.
 • Informačné kompetencie (detí aj zamestnancov) rozvíjať využívaním digitálnych technológií získaných v rámci národného projektu vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ ako súčasť reformy vzdelávania.
 • Logopedická starostlivosť sa nepovažuje za krúžkovú činnosť, môže sa realizovať v materskej škole aj v dopoludňajších hodinách.
 • Venovať sa nadaným deťom a rozširovať ich individuálne rozvojové možnosti a schopnosti prostredníctvom vhodných a efektívnych stratégií.
 • Pri uplatňovaní zážitkového učenia dôsledne premyslieť obsah aktivít a voliť formy a metódy primerané detskému chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť a uplatniteľnosť v reálnych životných situáciách, rešpektovať osobitosti učenia sa detí predškolského veku.
 • Podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovať rozvoj tvorivého a kritického myslenia, pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať. Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí ako jednej zo stratégii rozvoja osobnosti dieťaťa.
 • Skvalitniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagógov materských škôl prostredníctvom  prehĺbenia spolupráce s miestnou samosprávou, rôznymi inštitúciami ako aj neziskovými organizáciami a publikovaním príkladov dobrej praxe v rôznych médiách z hľadiska pozitívneho prínosu predprimárneho vzdelávania na osobnostný rozvoj dieťaťa
 • Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku, rozvíjame psychomotorickú, intelektuálnu, sociálnu, morálnu a emocionálnu oblasť osobnosti dieťaťa v súlade so základným programovým dokumentom. Pripravujeme deti na vstup do základnej školy.
 • Naše prostredie je podnetné, plné pohody, lásky a pozornosti uspokojuje individuálne potreby detí, ktorých osobnosť rozvíjame aj prostredníctvom nadštandardných aktivít školy.

Určili sme si nasledovné prioritné strategické ciele :

1. Vybudovanie novej hodnotovej orientácie k životnému prostrediu, zameranie úloh envinromentálnej výchovy vo výchovno-vzdelávacom procese na rozšírenie okruhu pracovných, pohybových, relaxačných a vzdelávacích aktivít.

2. Venovať zvýšenú pozornosť úprave a čistote životného prostredia, ochrana a starostlivosť a životné prostredie. Harmónia medzi človekom, prírodou a vesmírom.

3. Prebúdzať emocionálne bohatý vzťah k prírode všetkými dostupnými formami práce, vytvárať ochranný postoj, naučiť deti tvorivo a slobodne myslieť, konať v záujme zachovania života.

4. Pravidelne organizovať besedy s účasťou ochrancov prírody, výlety v spolupráci so zákonnými zástupcami detí materskej školy.

5. Podporovať prvky ľudových tradícií, upevňovať národné povedomie

6. Upevňovanie telesného a pohybového rozvoja detí, využívať netradičné formy aktivít.

7. Nadviazala sa spolupráca s PF PU v PO, katedra telesnej výchovy a športu. Jednotlivé ciele sa nám darilo plniť priebežne počas celého školského roka. Zákonní zástupcovia detí boli zapájaní do jednotlivých aktivít školy. Využívali sa možnosti detského dopravného ihriska na školskom dvore (zdatnosť, obratnosť, ...)

 • Výchovno – vzdelávacie výsledky za šk. rok 2012/2013  ako príloha č. 3 tejto správy.

 

m/ Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania (SWOT analýza)

SILNÉ  STRÁNKY :

 • kvalifikovanosť  učiteliek,
 • estetické vybavenie tried,
 • spolupráca s rodičmi,
 • medziľudské vzťahy,
 • bohatosť nápadov,
 • nadštandardné aktivity,
 • súdržnosť kolektívu,
 • ochota pracovať nad rámec povinnosti,
 • pripravenosť detí na školu,
 • demokratickosť,
 • otvorenosť nových nápadov.

 

SLABÉ  STRÁNKY :

 • vandalizmus, ničenie exteriéru
 • starnúci kolektív,
 • nedostatok finančných prostriedkov,
 • prezentácia cez média,
 • opotrebované zariadenie.

PRÍLEŽITOSTI :

 • prezentácia svojej práce,
 • odborno - metodické poradenstvo,
 • propagácia kultúry, tradícií, environmentálnej výchovy, vlasteneckej výchovy, zdravej výchovy,
 • projekty,
 • voľnočasové aktivity – krúžková činnosť,
 • pravidelná modernizácia školských vzdelávacích projektov.

RIZIKÁ  :

 • neprimerané  požiadavky zo strany rodičov,
 • konkurencia materských škôl v okolí,
 • ekonomická situácia, sociálna politika štátu,
 • pokles populácie.

 

 

2. Záver

1./ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2012/2013 prerokovaná na pedagogickej rade dňa  31.8.2013

Vo V. Šariši dňa   31.10.2013

Mgr. Iveta VRABĽOVÁ

riaditeľka materskej školy

 


 

2./   Správa prerokovaná  Radou školy vo Veľkom  Šariši  dňa  03.10.2013

 • Vyjadrenie Rady školy je prílohou č.4 tejto správy

Vo V. Šariši dňa  31.10.2013

Mgr. Eva PALAŠČÁKOVÁ

predseda RŠ

 


 

3./   Správa schválená  zriaďovateľom dňa  31.10.2012

Vo V. Šariši dňa    31.10.2013

Ing. Drab Mikuláš

Primátor Mesta V. Šariš

 


 

Prílohy :

 1. Práca metodického orgánu školy v šk. roku 2012/2013
 2. Správa o hospodárení za rok 2012
 3. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2012/2013
 4. Vyjadrenie Rady školy


Mgr. Iveta  VRABĽOVÁ

riad. MŠ  vo Veľkom Šariši