Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Čísla účtov

Školné:

SK12 0200 0000 0025 1426 4854

Strava

SK40 0200 0000 0025 1424 4853

Zelená škola

Zelená škola

2% z dane

Prosím, venujte nám 2% z dane

Vyhľadávanie

Osobná zónaÚvod Koncepcia MŠ Záverečné správy 2013/2014
Záverečná správa 2013/2014 PDF Tlač Email

I. Základné  identifikačné údaje o škole

 

1. Názov školy:                          MATERSKÁ ŠKOLA

2. Adresa školy :                        Veľký Šariš, Andreja Sládkoviča 10

3. Telefón školy :                       tel. – 0911 215 933

4. Internetová adresa školy :      Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

5. Zriaďovateľ školy:                 Mesto Veľký Šariš, 082 21

6. Vedúci zamestnanci školy :    Mgr. Iveta VRABĽOVÁ - riaditeľ školy

Ema MALAJTEROVÁ - zástupkyňa riad. školy

Katarína SZABÓOVÁ - vedúca školskej jedálne

7. Údaje o rade školy:                Rada školy je ustanovená podľa zák.č.596/2003 Z.z. – je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý        vyjadruje záujmy  miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Riadi sa štatútom Rady školy. Rade školy riaditeľ v zmysle zákona 596/2003 predkladá podklady. Rada školy je ustanovená a pracuje v zmysle plánu. Školská rada je 7 členná.

Predseda ŠR :

 1. Mgr. Eva PALAŠČÁKOVÁ - predseda RŠ - zástupca pedagog. zamestnancov

Členovia ŠR :

 1. Bc. Katarína PETRÍKOVÁ - člen RŠ - zástupca pedagog. zamestnancov
 2. Terézia SLANINKOVÁ - člen RŠ - zástupca nepedagog. zamestnancov
 3. Mgr. Gabriela DOBROVIČOVÁ - člen RŠ - zástupca rodičov
 4. PeadDr. Júlia PEREČINSKÁ - člen RŠ - zástupca rodičov
 5. Ing. Jozef Demeter - člen RŠ - poslanec delegovaný mestom V.Š.
 6. Štefan KROCHMAĽ - člen RŠ - poslanec delegovaný mestom V.Š

 

8.  Poradné orgány RR:  Rodičovská rada (RR)– má 10 členov,

Počas roka sa uskutočnili 2 zasadnutia výboru RR a 1 plenárna schôdza združenia rodičov. K zmene v RR počas roka nedošlo.

Pedagogická  rada(PR) – má 15 členov(všetci pedagogickí zamestnanci).

Počas školského roka boli 4 rokovania PR( zápisnice sú u RŠ)

Vedenie školy – má 3 členov, pravidelné stretnutia 1x za mesiac .

Metodické  orgány školy – MZ pre učiteľky. Počas roka sa uskutočnili 3 zasadnutia.

 • Hodnotenie metodického orgánu školy  tvorí prílohu č. 1 tejto správy.

 

b/  Údaje o počte detí v predškolskom zariadení

 

Trieda

Vek detí

Skutočný počet žiakov

k 15.9.2013

k 30.3.2014

k 31.8.2014

I.

3 – 4

22

22

22

II.

4 – 5

21

21

21

III.

4 – 5

21

21

21

IV.

2 – 3

21

21

21

V.

5 – 6

22

22

22

VI.

3 – 6

21

21

21

VII.

3 – 6

20

20

20

Spolu

148

148

148

c/  Údaje o počte zapísaných detí do predškolského zariadenia pre šk. rok 2013/2014 

Počet zapísaných detí

Z celkového počtu zapísaných

Spolu

Prijatí

Neprijatí

148

64

0

 

 • počet prijatých detí:  64
 • počet prijatých detí v hmotnej núdzi:  4
 • počet detí odchádzajúcich do ZŠ :  38
 • počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky: 5
 • počet tried: 7

 

f/  Zoznam uplatňovaných učebných plánov

 

a)      ISCED O –  Štátny vzdelávací program

b)      Školský vzdelávací program ŠTVORLÍSTOK – základný dokument školy

c)      Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ schválený MŠ SR 23.3.2005.pod číslom CD- 2005 – 5750/9051 – 1:091

d)     Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )

e)      Zákon č. 300/2008 Z.z. o organizácii  a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

f)       Zákon 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch

g)      Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode

h)      Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o MŠ

i)        Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 307/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním

j)        Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 326/2008 Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia

k)      Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 649/2008 Z.z. zo 17. decembra 2008 o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

l)        Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ schválený MŠ SR 23.3.2005 pod č. CD – 2005-5750/9051 – 1:091

m)    Analýza výchovno – vzdelávacej práce za predchádzajúci školský rok

n)      Plán práce školy

 • o)      Edukačnými hrami poznávame svet

p)      www.minedu.sk,  www.statpedu.sk,  www.mcpo.sk

 

g/  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagog. zamest.

Počet zamestnancov k 30.6.2014

Pedagogickí zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci

kvalifikovaní

nekvalifikovaní

doplňujúci si vzdelanie

kvalifikovaní

nekvalifikovaní

doplňujúci si vzdelanie

15

0

0

10

0

0

 

h/  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania k 30.6.2013

Začalo

Pokračuje

Ukončilo

aktualizačné

5

5

5

5

špecializačné

-

-

-

1

inovačné

6

6

5

1

 

 

i/  Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

• Besiedky pre starých rodičov – jesenné tvorivé dielne

• Jesenné vychádzky do prírody spojené so zberom jesenných plodov

• Mikulášske predpoludnie v MŠ v spolupráci so zamestnancami MŠ

• Vianočné besiedky v jednotlivých triedach – konali sa v každej triede MŠ s rodičmi,

pričom si zároveň urobili aj predvianočné posedenie deti – rodičia - učiteľky danej triedy

• Vianočné tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi, zamestnancami

• Návšteva 1. ročníka v ZŠ – zápis do ZŠ

• Zimné vychádzky do prírody

• Karneval – pre všetky deti MŠ

• Fašiangový koncert ZUŠ

• Vystúpenie detí v Diecéznom dome vo Veľkom Šariši

• Deň matiek v kinosále

• Starostlivosť zvieratá – návšteva žrebčinca v Kanaši

• Deň otvorených dverí

• Deň veselých zúbkov - stomatohygiena

• MDD na ŠD – Juniáles

• Máj 2014 - Majáles – guláš párty – varenie gulášu s oteckami, predaj gulášu, hot –

• Dopravná výchova v MŠ– pani učiteľky pripravili pre deti krásne dopravné dopoludnie s dopravnými úlohami, ktoré deti plnili

• Návšteva knižnice

• Návšteva polície

• Environmentálne, turistické a branné vychádzky – k potoku Torysa

• Environmentálny týždeň pod názvom „detské miniarboretum“ – deti spolu s pani

učiteľkami sadili stromčeky

• Rozlúčková slávnosť s predškolákmi

• Divadelné predstavenia v MŠ – približne 1x za mesiac, prevažne prebiehajúce

v priestoroch MŠ

• Predplavecký výcvik – 29 detí,

• Brigády na ŠD – v jesenných mesiacoch ,v jarných mesiacoch 2x

• Mám básničku na jazýčku – MŠ Sabinovská

• Legománia – MŠ Čergovská

• Športová olympiáda

 

Krúžková činnosť:

 

• Tanečný krúžok – ZUŠ

• Tanečno – pohybový - Eboníček

• Krúžok anglického jazyka – EDESTA

 

 

j/  Údaje o projektoch realizovaných na škole

KRÁTKODOBÉ  PROJEKTY :

- Jesenná vychádzka do prírody so zámerom nazbierať rôzne konáriky a prírodniny . Následne aranžovať : „ Čaro zátišia „

-Za aktívnej účasti detí  v deň 16. októbra – Svetový deň výživy –usporiadať výstavu  „ Deň jablka, s ďalšími aktivitami – strava upravená z jabĺk

-Naďalej spolupracovať  s bábkovým divadielkom GAŠPARKO

-Naďalej spolupracovať  s Ujom Ľubom Hrehom – spev piesní

-Pri príležitosti Dňa Zeme 22. apríla skrášliť a upraviť blízke okolie MŠ , vodného toku Torysy podľa veku a možností detí.

-v kinosále V. Šariš vystúpiť s kultúrnym programom pri príležitosti Dňa matiek.

-Jarná vychádzka do prírody so zámerom nazbierať rastliny a vytvoriť z nich herbár.

-V spolupráci s ĽŠU usporiadať výchovný koncert.

-V rámci spolupráce s rodinou zorganizovať už tradičný Juniáles.

Tvorivé  dielne s tematikou ľudových tradícií :

Jeseň - Program so starými rodičmi: -využiť plody (koláč, šalát )

-výroba bábik zo šúpolia

-obrazy z plodov

-ako sa hrávali starí rodičia

Zima - Program s rodičmi: -zhotovovanie vianočných ozdôb

-výroba vianočných perníkov

-zvyky a tradície (Mikuláš, Lucia, Ondrej, Vianočné sviatky, Nový rok, Traja králi)

Jar - Program s rodičmi a starými rodičmi: -výzdoba kraslíc rôznymi technikami

-regionálne zvyky a zvláštnosti z pohľadu rodičov a starých rodičov viažuce sa k symbolom

jari

-odomykanie zeme (Morena)

Leto - Ľudové piesne, hry a tance pri príležitosti rozlúčky detí s MŠ.

 

k/  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činností vykonanej ŠŠI v materskej škole

V školskom roku 2013/2014 sa v materskej škole nekonala kontrola štátnou školskou inšpekciou.

 

k/  Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

a/ Priestorové  podmienky školy

Počet používaných miestností a ich stav k 30.6.2014

Názov

Počet

Kapacita(d)

Technický stav

Triedy

7

25

dobrý

Telocvične

1

25

dobrý – svojpomocne zariadená z triedy

Školský dvor

trávnatý

 

dobrý

b/ Materiálne podmienky školy

Stav učebných pomôcok je vyhovujúci, stále je však potrebné obnoviť  o novinky. Knižný fond dopĺňame novými titulmi pre učiteľov i deti. PC využívame na ekonomické účely, účely školskej jedálne i úradné písomnosti. Školský dvor slúži k oddychu a hrám detí širokého okolia v rámci mimoškolskej činnosti a pre verejnosť. O väčšie opravy budovy sa stará zriaďovateľ – Mesto Veľký Šariš, ktorý zabezpečuje opravy a rekonštrukcie. Drobné  opravy  splachovacích zariadení, vodovodných kohútikov, svietidiel prevádzame svojpomocne za účasti rodičov. Úpravy exteriérov uskutočňujeme podľa finančných možností z rozpočtu MŠ.

c/ Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické zásady sa dodržiavajú pri tvorbe režimu dňa v jednotlivých triedach podľa vekových osobitostí. Stav osvetlenia, teplota v triedach je na dobrej úrovni. Odkladanie odevov sa realizuje v šatniach, kde každé dieťa má svoju skrinku na odev a obuv. Hygiena sa dodržiava sústavne po použití WC, manipulačných činnostiach, pred jedlom, po pobyte vonku. Čistota v triedach je na výbornej úrovni. Deti so špeciálno – pedagogickými potrebami neevidujeme.

d/ Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Sponzori – hlavne rodičia, súkromní podnikatelia, firmy, ktorí nám prispeli finančnými prostriedkami na hračky, drobné  upomienkové predmety k športovému dňu JUNIÁLES.

V spolupráci s rodičmi sa usporadúvajú rôzne športové podujatia, Vianočné besiedky, drobná údržba interiéru, spoločné brigády pri úprave školského dvora, informovanosť o živote detí v predškolskom zariadení. Spolupráca s rodičmi : poradenská činnosť pre rodičov pri riešení problémov vo výchove detí a problémov týkajúcich sa adaptácie detí do MŠ.

 

l/   Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 2013-2014

 

Názov

v tis. Sk

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

5768 €

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy  od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

6956 €

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa aktivít

-

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich využitia v členení podľa finančných aktivít

-

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – za prenájom

3024 €

 • Priložená  správa o hospodárení za rok 2013 ako príloha č. 2 tejto správy.

 

m/  Cieľom našej materskej školy je vytvoriť humánny demokratický systém komplexného výchovného pôsobenia na deti v súlade s potrebami rodiny a spoločnosti pričom rešpektujeme individualitu dieťaťa, jeho práva a potreby.

 • Neskracovať bezdôvodne dĺžku pobytu vonku, naopak, pravidelnou realizáciou utvárať pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu i zdraviu iných. V spolupráci so zariadeniami školského stravovania formou rôznych aktivít a ochutnávok zdravých jedál pre rodičov podporovať boj proti obezite detí v predškolskom veku.
 • Vo výchove a vzdelávaní uplatňovať všetky formy organizácie : individuálnu, skupinovú, frontálnu alebo kombinovanú v závislosti od cieľov a obsahu výchovy a vzdelávania, rešpektujúc pri tom rozvojové možnosti a schopnosti detí a špecifiká učenia sa detí predškolského veku.
 • Rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné dispozície, diferencovať výchovno – vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové možnosti a schopnosti detí vo všetkých organizačných formách denného poriadku, najmä vo vekovo heterogénnych triedach.
 • Individuálnym prístupom k deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia zvyšovať úroveň pripravenosti pre vstup na primárne vzdelávanie v základnej škole. Zintenzívniť spoluprácu so psychológom, logopédom.
 • Uplatňovať hru ako jednu z najdôležitejších metód a prostriedkov učenia sa detí. Zachovať hravý charakter rozvíjania elementárnych základov predčitateľskej , matematickej a prírodovednej  gramotnosti.
 • Informačné kompetencie (detí aj zamestnancov) rozvíjať využívaním digitálnych technológií získaných v rámci národného projektu vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ ako súčasť reformy vzdelávania.
 • Logopedická starostlivosť sa nepovažuje za krúžkovú činnosť, môže sa realizovať v materskej škole aj v dopoludňajších hodinách.
 • Venovať sa nadaným deťom a rozširovať ich individuálne rozvojové možnosti a schopnosti prostredníctvom vhodných a efektívnych stratégií.
 • Pri uplatňovaní zážitkového učenia dôsledne premyslieť obsah aktivít a voliť formy a metódy primerané detskému chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť a uplatniteľnosť v reálnych životných situáciách, rešpektovať osobitosti učenia sa detí predškolského veku.
 • Podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovať rozvoj tvorivého a kritického myslenia, pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať. Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí ako jednej zo stratégii rozvoja osobnosti dieťaťa.
 • Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku, rozvíjame psychomotorickú, intelektuálnu, sociálnu, morálnu a emocionálnu oblasť osobnosti dieťaťa v súlade so základným programovým dokumentom. Pripravujeme deti na vstup do základnej školy.
 • Skvalitniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagógov materských škôl prostredníctvom  prehĺbenia spolupráce s miestnou samosprávou, rôznymi inštitúciami ako aj neziskovými organizáciami a publikovaním príkladov dobrej praxe v rôznych médiách z hľadiska pozitívneho prínosu predprimárneho vzdelávania na osobnostný rozvoj dieťaťa

Naše prostredie je podnetné, plné pohody, lásky a pozornosti uspokojuje individuálne potreby detí, ktorých osobnosť rozvíjame aj prostredníctvom nadštandardných aktivít školy.

Určili sme si nasledovné prioritné strategické ciele :

 

1. Vybudovanie novej hodnotovej orientácie k životnému prostrediu, zameranie úloh envinromentálnej výchovy vo výchovno-vzdelávacom procese na rozšírenie okruhu pracovných, pohybových, relaxačných a vzdelávacích aktivít.

2. Venovať zvýšenú pozornosť úprave a čistote životného prostredia, ochrana a starostlivosť a životné prostredie. Harmónia medzi človekom, prírodou a vesmírom.

3. Prebúdzať emocionálne bohatý vzťah k prírode všetkými dostupnými formami práce, vytvárať ochranný postoj, naučiť deti tvorivo a slobodne myslieť, konať v záujme zachovania života.

4. Pravidelne organizovať besedy s účasťou ochrancov prírody, výlety v spolupráci so zákonnými zástupcami detí materskej školy.

5. Podporovať prvky ľudových tradícií, upevňovať národné povedomie

6. Upevňovanie telesného a pohybového rozvoja detí, využívať netradičné formy aktivít.

7. Nadviazala sa spolupráca s PF PU v PO, katedra telesnej výchovy a športu, cvičná škola. Jednotlivé ciele sa nám darilo plniť priebežne počas celého školského roka. Zákonní zástupcovia detí boli zapájaní do jednotlivých aktivít školy. Využívali sa možnosti detského dopravného ihriska na školskom dvore (zdatnosť, obratnosť, ...)

 

 • Výchovno – vzdelávacie výsledky za šk. rok 2013/2014  ako príloha č. 3 tejto správy.

 

n/ Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania (SWOT analýza)

SILNÉ  STRÁNKY :

 • kvalifikovanosť  učiteliek,
 • estetické vybavenie tried,
 • spolupráca s rodičmi,
 • medziľudské vzťahy,
 • bohatosť nápadov,
 • nadštandardné aktivity,
 • súdržnosť kolektívu,
 • ochota pracovať nad rámec povinnosti,
 • pripravenosť detí na školu,
 • demokratickosť,
 • otvorenosť nových nápadov.

 

SLABÉ  STRÁNKY :

 • vandalizmus, ničenie exteriéru
 • starnúci kolektív,
 • nedostatok finančných prostriedkov,
 • prezentácia cez média,
 • opotrebované zariadenie.

PRÍLEŽITOSTI :

 • prezentácia svojej práce,
 • odborno - metodické poradenstvo,
 • propagácia kultúry, tradícií, environmentálnej výchovy, vlasteneckej výchovy, zdravej výchovy,
 • projekty,
 • voľnočasové aktivity – krúžková činnosť,
 • pravidelná modernizácia školských vzdelávacích projektov.

RIZIKÁ  :

 • neprimerané  požiadavky zo strany rodičov,
 • konkurencia materských škôl v okolí,
 • ekonomická situácia, sociálna politika štátu,
 • pokles populácie.

 

 

2. Záver

1./ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2012/2013 prerokovaná na pedagogickej rade dňa  31.8.2014

Vo V. Šariši dňa   14.10.2014

Mgr. Iveta VRABĽOVÁ

riaditeľka materskej školy

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2./   Správa prerokovaná  Radou školy vo Veľkom  Šariši  dňa  03.10.2013

 • Vyjadrenie Rady školy je prílohou č.4 tejto správy

 

Vo V. Šariši dňa  14.10.2014

Mgr. Eva PALAŠČÁKOVÁ

predseda RŠ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3./   Správa schválená  zriaďovateľom dňa  14.10.2014

Vo V. Šariši dňa    14.10.2014

Ing. Drab Mikuláš

Primátor Mesta V. Šariš

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prílohy :

 1. Práca metodického orgánu školy v šk. roku 2013/2014
 2. Správa o hospodárení za rok 2013
 3. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2013/2014
 4. Vyjadrenie Rady školy

 


Mgr. Iveta  VRABĽOVÁ

riad. MŠ  vo Veľkom Šariši

 

Najnovšie články

Obľúbené články

Anketa

Ako sa Vám páči nová stránka?
 

Odkazy

Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Copyright © 2022 Materská škola Veľký Šariš. Všetky práva vyhradené. Created by Ori, s.r.o. - Optimálne riešenia internetové