Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Čísla účtov

Školné:

SK12 0200 0000 0025 1426 4854

Strava

SK40 0200 0000 0025 1424 4853

Zelená škola

Zelená škola

2% z dane

Prosím, venujte nám 2% z dane

Vyhľadávanie

Osobná zónaOznamy PDF Tlač Email

 

1. Zápisným lístkom na stravu [MŠ Veľký Šariš] ste prihlásili svoje dieťa na celodenné stravovanie /desiata - obed - olovrant/ alebo poldenné stravovanie /desiata - obed, resp. obed – olovrant/. Zmenu prihlášky z celodenného stravovania na poldenné je možné urobiť len raz v mesiaci, a to po uzávierke, od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Ak je dieťa prihlásené na celodenné stravovanie a počas školského roka nepravidelne odchádza domov po zjedení obeda, uhrádza aj olovrant.

 

2. Odhláška zo stravy - v daný deň od 7.00 do 8.15 hod.

Odhlášky zo stravy po 8.15 hod. nebudú akceptované, do obedárov sa strava nevydáva!

Neodhlásená strava sa vydá v danej triede ako dupľa pre deti v MŠ. Za neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje.

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné:

 • osobne v kuchyni
 • u vedúcej ŠJ
 • zápisom do slovníčka, ktorý je umiestnený na stolíku pred vstupom do kuchyne
 • telefonicky na čísle 0944 725 536

Žiadam rodičov, aby dieťa zo stravy neodhlasovali u učiteliek!


3. Platba za stravu je realizovaná bezhotovostným stykom.

 • trvalým príkazom
 • poštovou poukážkou
 • hotovosťou vo VÚB v pokladni- nezabudnite uviesť meno dieťaťa, ktorému platbu priradiť, aby nedochádzalo k nedorozumeniam !!!
 • cez internetbanking

Platba za stravu k 20 dňu v mesiaci ako záloha na nasledujúci mesiac 33 €ur na účet v tvare IBAN: SK40 0200 0000 0025 1424 4853. Do popisu uviesť meno a priezvisko dieťaťa /nie rodiča/!!! Variabilný symbol: nie je povinný /môžete uviesť triedu/, Konštantný symbol : 0558

Strava sa uhrádza mesačne vopred.

Vyúčtovanie stravy vykonáva ved.ŠJ na konci šk.roka počas prázdnin, pričom preplatok bude odoslaný na účet, ktorý ste uviedli v prihláške na stravu. Nedoplatky za stravu sú rodičia povinní uhradiť do 30.6. na bankový účet. Rodičia, ktorí uhrádzajú stravu pošt.poukážkou, si spôsob vyplatenia preplatkov dohodnú v ved.ŠJ osobne.

 

Ďalšie informácie podá vedúca ŠJ kedykoľvek počas pracovnej doby.

Katarína Szabóová

vedúca ŠJ

 

Najnovšie články

Obľúbené články

Anketa

Ako sa Vám páči nová stránka?
 

Odkazy

Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Copyright © 2022 Materská škola Veľký Šariš. Všetky práva vyhradené. Created by Ori, s.r.o. - Optimálne riešenia internetové