Oznamy  Tlač

 

1. Zápisným lístkom na stravu [MŠ Veľký Šariš] ste prihlásili svoje dieťa na celodenné stravovanie /desiata - obed - olovrant/ alebo poldenné stravovanie /desiata - obed, resp. obed – olovrant/. Zmenu prihlášky z celodenného stravovania na poldenné je možné urobiť len raz v mesiaci, a to po uzávierke, od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Ak je dieťa prihlásené na celodenné stravovanie a počas školského roka nepravidelne odchádza domov po zjedení obeda, uhrádza aj olovrant.

 

2. Odhláška zo stravy - v daný deň od 7.00 do 8.15 hod.

Odhlášky zo stravy po 8.15 hod. nebudú akceptované, do obedárov sa strava nevydáva!

Neodhlásená strava sa vydá v danej triede ako dupľa pre deti v MŠ. Za neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje.

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné:

  • osobne v kuchyni
  • u vedúcej ŠJ
  • zápisom do slovníčka, ktorý je umiestnený na stolíku pred vstupom do kuchyne
  • telefonicky na čísle 0944 725 536

Žiadam rodičov, aby dieťa zo stravy neodhlasovali u učiteliek!


3. Platba za stravu je realizovaná bezhotovostným stykom.

  • trvalým príkazom
  • poštovou poukážkou
  • hotovosťou vo VÚB v pokladni- nezabudnite uviesť meno dieťaťa, ktorému platbu priradiť, aby nedochádzalo k nedorozumeniam !!!
  • cez internetbanking

Platba za stravu k 20 dňu v mesiaci ako záloha na nasledujúci mesiac 33 €ur na účet v tvare IBAN: SK40 0200 0000 0025 1424 4853. Do popisu uviesť meno a priezvisko dieťaťa /nie rodiča/!!! Variabilný symbol: nie je povinný /môžete uviesť triedu/, Konštantný symbol : 0558

Strava sa uhrádza mesačne vopred.

Vyúčtovanie stravy vykonáva ved.ŠJ na konci šk.roka počas prázdnin, pričom preplatok bude odoslaný na účet, ktorý ste uviedli v prihláške na stravu. Nedoplatky za stravu sú rodičia povinní uhradiť do 30.6. na bankový účet. Rodičia, ktorí uhrádzajú stravu pošt.poukážkou, si spôsob vyplatenia preplatkov dohodnú v ved.ŠJ osobne.

 

Ďalšie informácie podá vedúca ŠJ kedykoľvek počas pracovnej doby.

Katarína Szabóová

vedúca ŠJ